טו,ב

אני תורתך שעשעתי כו' ובפרט בפנימית שנק' מתיקות התורה ורזין דאורייתא שזהו בחי' העדן דעה"ב כידוע והיינו אשר אנכי מי שאנכי כו' וד"ל):

(לז) ומעתה יש לבאר שרש ענין חנוכה. דהנה יש להבין במה שמברכין על נס זה שניצולו מן העכו"ם להדליק נר חנוכה מה שייכות יש לנס זה עם חנוכת המזבח שאינו מענין הנס כלל ואם מפני זה הנס שמצאו פך א' והדליקו ממנו ח' ימים זהו אינו עיקר הנס של נצוח המלחמה וגם אינו מן ענין חנוכת המזבח כו' ועוד למה נק' נר חנוכה כו' אך הנה תחלה יש להבין בפי' הפשוט דחנוכה שהוא ענין החינוך ויובן זה ממ"ש חנוך לנער עפ"י דרכו דהנה עד"מ חינוך נערים בבית הספר כך הוא שהאב מוליך את בנו לבית הספר כשרוצה לחנכו שילך אח"כ מעצמו נותן לו מתנות לפי ערכו כמו אגוזים ומעות ומכבדו ומנשאו ומקרבו בימין שלא כפי המדה הראשונה בכדי שיחזק בלבו לילך לבית הספר ומרגילו בזה כמה ימי' עד שאח"כ הולך מעצמו בלי מתנות וכבוד כלל וכן כלה בבית אביה כשמוליכה אבי' לבית בעלה נותן מתנות ומוליכה בעצמו ובמשתה ושמחה כו' ואח"כ אינה רוצה לילך לבית אבי' כי זהו הכלל דכל התחלות קשות וע"כ צריך לכתחלה לעשות החינוך לנער עפ"י דרכו כנ"ל וד"ל. וזהו ענין חנוכת המזבח שהיה צריך שיהיה נמשך תמיד אש של מעלה שנקרא אריה דאכיל קרבנין להעלות לריח ניחוח לה' שזהו יחוד עליון דזו"נ כו' ע"כ הוצרך בתחלה לחינוך למזבח במתנות רבות ונק' חנוכת המזבח בכדי שאח"כ יהי' נמשך ומתחבר יחוד עליון מעצמו כמ"ש במ"א וד"ל וכך הוא למעלה בבחי' נער העליון שנק' מט"ט שרו של עולם שע"ז אמר חנוך לנער עפ"י דרכו עד"מ הנער שרוצין לחנכו לבית הספר כנ"ל מפני שהוא קטן בערך להכיל שלמות הלמוד צריך לחיזוק ע"י מתנות רבות כדי שיוכל להכיל ולקבל בנפשו מעט מעט כו' ואם לא החיזוק הזה לא יכול לקבל כלל כו' וכך הוא למעלה בבחי' כללות השפע אלקי הנמשך בצמצום בשביל העולמו' נק' שרו של עולם בכלל ובפרט בכל עולם ועולם ומה שנק' נער היינו לפי שכל השפע אלקי הזה בא בבחי' צמצום החכמה והמדות מאד כמו התנוק ונער ששכלו ומדותיו קטנים רק בענינים קטני' מאד לגבי ערך האדם הגדול בדעת וזקן בשנים והוא הנק' רביא אנפי זוטרי כידוע והענין הוא דכל מע"ב מאין ליש מאצי' לבריאה ויצירה זהו רק צמצום וקטנות החכמה וקטנות המדות כמאמר דלאו אורחא דמלכא כו' שאע"פ שנא' כולם בחכמה עשית וכמ"ש בראשית בחוכמתא והמאמרות יהי אור יהי רקיע הן מדות חו"ג וכה"ג בכל עולם ועולם כו' הכל הוא בחי' הקטנות דשכל ומדות המתצמצם רק בשביל חיות העולמות מאין ליש כו' והוא בחי' נער מט"ט שנק' אנפי זוטרי לגבי בחי' אדם הגדול בחי' אנפי רברבי שהוא בחי' חו"ב ומדות דאצי' דשם אמ' דאיהו וחיוהי חד ממש שחכמתו ומדותיו מיוחדים בעצמות שלמעלה מבחי' אור ושפע לעולמות כידוע וד"ל ובחי' נער מט"ט זה שמו כשם רבו רק מעין ודוגמא דמדות ושכל דאדם דאצי' כו' וע"ז אמר נער הייתי בבחי' הקטנות בעולם האצי' לגבי מדות דאצי' גם זקנתי לאחר תשלום השפע דו' אלפי שני כו' שנקרא אז עבדו זקן ביתו כו' (דלגבי האצי' נק' נער ובירידתו בבחי' שרו ש"ע נק' זקן ביתו משום דו' אלפי שני נק' ו' ימים באצי' כמ"ש כי אלף שנים בעיניך כיום כו' כמ"ש במ"א) וכדי שיוכל נער זה לקבל השפע דאצי' בשביל העולמות נק' חינוך נערים שצריך חיזוק עד"מ הנ"ל וכמשי"ת וד"ל:

(לח) והנה גם בחי' המל' שנק' רחל עקרת הבית נאמ' בה ושם הקטנה רחל והוא בהיותה כלולה במדות דאצי' שהוא ה"א אחרונה דשם הוי' כו' וכשיורדת למטה בבי"ע להיות ראש ומקור נק' עקרת הבית וגם אימא ומטרונא