טז,ב

כו' וכמ"ש בזהר ע"פ אש תמיד תוקד כו' אך הנה המזבח קטן מהכיל כל בחי' גילוי אורות ויחודים עליונים וגם אין בכחו להעלות כל העלאות כי כל התחלות קשות כנ"ל בנער וכלה כו' והעיקר מצד בחי' הקטנות ונערות שלא יוכל להכיל כ"א ע"י חיזוק גדול ממקום הנעלה ביותר כנ"ל. וכך מצד בחי' קטנות הערך דמזבח לגבי בחי' האורות עליונים כנ"ל בנער מט"ט ורחל הקטנה כו' והנה לזה הטעם הוצרך להיות חנוכת המזבח כמו בחי' החינוך לנער כו' והיינו ע"י הנשיאים דוקא שהמה ראשי כל שבטי ישראל וגבוהים במעלה מכל ישראל ונשיא א' לשבט קרבנו הוא מיוחד לחלק שבטו וכמ"ש ששם עלו שבטים שבטי י"ה שהן י"ב שבטים שבבחי' האצילות כידוע וד"ל (ולכך הוכפל כל קרבן נשיא בפ"ע ולא אמר וכן הקריב פלוני מפני שנצרך להיות החינוך למזבח מכל א' וא' בפ"ע מטעם זה) והנשיאים התנדבו בקרבנם עם מתנות רבות כמו הקערות כסף ומזרקות וכפות כו' ביתר מכפי המדה והוא לפי מעלתם הגבוה בשרשם מכל ישראל שכוללים כללות נש"י כו' וע"כ הקריבו רוב פרים וכבשים ועתודים למזבח החיצון וגם למזבח הפנימי כף אחת מלאה קטורת וכה"ג וזה פלא האיך התנדבו ביתר מכפי המדה עפ"י משפט התורה בקרבנות שבכל יום בתמיד של שחר וערביים שהיה רק כבש א' בבקר וכבש א' בערב כו' אך מטעם ענין החינוך הנ"ל הוא שהתנדבו הרבה פרים וכבשים ועתודים וקערות כסף כו' להיותם גבוהים במעלה מכל ישראל וכוללים כולם בשרשם באצילות כנ"ל נתנו למזבח לחנכו במתנה מרובה כדי שיהיה בכחו להכיל כל בחי' הגילוי אור האלקי וכל יח"ע שנעשה ע"י הקרבנות שיקריבו בכל יום משל צבור כמו תמיד ש"ש ושל ערב להמשיך בחי' גילוי אור א"ס בקרבנות התמידים ושארי העבודות דבר יום ביומו כל ימי זמן קיומו הכל הי' מאותו הכח והחיזוק הגדול שהתנדבו הנשיאי' בחנוכת המזבח וכמשל חינוך לנער שנותנים לו מתנות מרובות ומוליכו אביו ואמו וקרוביו הגדולים שיהא מתחזק בנפשו ויוכל להיות בית קיבול לקבל כל אשר ילמוד מעט מעט מידי יום ויום כו' שזהו הנקרא חינוך כנ"ל והיינו ב' דברים כאשר המתנות באים ממקום גבוה ונעלה ובריבוי יותר והן הנשיאים וריבוי נדבותיהם כו' וד"ל:

(מ) ועד"ז ממש יש בחי' חינוך לנער בכנ"י בכל דור ודור דהנה ידוע שכנ"י נק' אדם בצלם אלקים ממש אך הם בבחי' נער בחי' אנפי זוטרי כמ"ש כי נער ישראל ואוהבהו וכתיב הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כו' והענין הוא כי בחי' גילוי אור א"ס ב"ה שבנש"י בגופים הגם שיש בהם שכל ורצון ומדות אוי"ר הכל הוא רק בחי' קטנות ונערות כמו הנער לגבי הזקן כו' (ואפי' נשמות שבג"ע נק' נערים וכמ"ש במ"א בענין ונערים ממשתה כו') לגבי בחי' אדם העליון אנפי רברבי כו' וכמו"כ בתו"מ שעושים אעפ"י שהוא בציור אדם ראש ומוחי' ומדות כו' הכל הוא בבחי' הקטנות מאד בלתי ערך כלל וכלל לתו"מ שברמ"ח פקודין רמ"ח אברים דמלכא כו' וע"כ כדי שיוכלו כנ"י לקבל בתוכם כל גילוי אורות יח"ע שבמ"ע שהוא שם הוי"ה דאצילות צריכים לחינוך לחזקם כנ"ל והוא ע"י המשכות אורות היותר עליונים ממקום גבוה מאד נעלה כענין חנוכת המזבח ע"י הנשיאים ובריבוי המתנות או במשל הנער וכלה שאב ואם וגדולי קרובים מרבים במתנות גדולות כך נמשך לכנ"י רוב עוז וכח גדול מאור א"ס ב"ה בכבודו שלמעלה מעלה מכל ההשתלשלות דקו"ח מקור האצילות כו' שמשם יוכלו כנ"י להתחזק ברוב עוז וכח בנפשם האלקי' ע"י מתנות רבות ביתר מכפי המדה הרבה כו' להיות בחי' כלי בית קיבול להכיל כל גילוי אורות ויח"ע שבכל מעשה המצות ולקבל גילוי אורות עליונים במצות ק"ש ובמדות שבלב