יז,א

באוי"ר ומפני שהם בבחי' הקטנות וגם כל התחלות קשות ע"כ צריכים לחינוך זה כנ"ל ויש בזה ב' תנאים א' שיהיה העזר ממקום גבוה כמו הנשיאים והן שבטי י"ה דוקא שעלו להודות לשם הוי"ה דאצילות והב' ריבוי המתנות וז"ש תנו עוז לאלקים עוז וכח לשם אלקים שבכנ"י בבחי' החינוך ואח"כ יוכלו לקבל ולהמשיך מעצמם כנ"ל במשל הנער וכלה ובענין המזבח כו' וד"ל:

(מא) ואחר כל זה יובן ג"כ ע"ד הנ"ל שרש ענין הנרות דחנוכה דהנה העכו"ם לא בקשו לשלוח יד בישראל להרגם ולאבדם כהמן רק להעבירם על דתם לבד כמ"ש להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך כו' וכידוע בכל המעשים שעשו רק לטמאות ולחלל כל קדש כו' רק שיבוטל דת תורתם ויכפרו בה' אחד וכמארז"ל שאמרו העכו"ם לישראל כתבו על הקרן של שור שאין לכם חלק באלקי ישראל ולא יותר כו' ויש להבין מהו על קרן השור דוקא ולמה כל כונתם רק שיפרדו ישראל מאלקי ישראל מה יהיה טובתם בזה כ"כ ובלעדי זה מגיע אליהם רעה ביותר אך הנה ידוע דפני שור מהשמאל משם נמשך בריבוי השתלשלות בחי' גבורות קשות דעשו שהוא שור דקליפ' ועיקר הגבורות קשות הוא בקרני השור שמנגח בקרניו ושרש שרשו בפני שור דקדושה שע"ז א' ורב תבואות בכח שור והוא היפך הגבורות קשות לנגח ולהמית כל חי אלא להחיות עם רב ברוב תבואות שבכח השור וגם יש בשור בחי' הביטול בקבלת עול כמו שא' כשור לעול כו' והעול הוא ההכנעה היפך הנגיחה כו' ונמצא יש בשור טוב וחסד רב ודין קשה בקרניו כו' וזהו ההפרש בין שור דקדושה כמו בכור שורו כו' שרב תבואות בכח שור וכן בקבלת עמ"ש שבכנ"י אבל הגבורות קשות שבקרני השור הוא נמשך מפסולת הגבורה דקדושה שבפני שור העליון בריבוי ההשתלשלות וזהו שנמצא באדם טו"ר בנה"ב שלו ששרשו מפני שור העליון הטוב הוא העול והכנעה ורב כוחו להוציא רב תבואות בתו"מ כו' והרע היינו כעס ורציחה להרוג לרעהו כשור המועד כו' וכך יובן למעלה בפני שור העליון דקדושה שהוא בתכלית הביטול בעול מ"ש דלעילא ורב תבואות בכח שור זה (וכמ"ש במ"א בענין ותשרנה הפרות בדרך הלוך וגעה בביטול גדול מפני שרשם בפני שור העליון כו') אך בחי' הפסולת שבגבורות עליונות דפני שור יורד ומשתלשל למטה בק"נ כמו בחי' הרע שבשור לנגח כו' וזהו וימירו כו' בתבנית שור כו' שמשם יונקים החיצונים בבחי' גבורות קשות מאד להמית כל חי וכו' וד"ל וזהו ענין קרן השור שהקרנים הן המזיקין לאדם כשמנגח בהן והוא היפך טבע העול והכנעה שבו כנ"ל וע"כ שם עיקר שרש יניקה דק"נ וגם הקרנים אין בהם חיות כלל רק צמיחתן ממותרי הפסולת שבמוח הראש כידוע שהקרנים והטלפיים מותרות הצומחי' בראש ורגל (ובסט' דקדושה קרני החיות כנגד כולן בבחי' כתר) והנה שרש כנ"י הוא בבחי' אדם שעל הכסא כו' והיינו שרש הנשמות אבל שרש הגופים הוא מפנימי' דפני שור למעלה מבחי' החיצוניות הנופל בריבוי השתלשל' בק"נ היינו שהוא מבחי' פני אדם שבפני שור כו' מאחר שהגופים שלהם כלים לקבל אור האלקי בתו"מ ותשובה כו' עד שיכולים לעלות עד שרשם בפני שור דקדושה) וכמו באהבה דבכל לבבך בחלל השמאלי שהוא חום טבעי' דנה"ב וכן הקרבנות דבהמות ע"ג המזבח אין כח זה רק לישראל דוקא שיעלה קרבן המזבח הבהמה לריח ניחוח לה' ושיומשך גילוי אוא"ס למטה ממש וכן תפלות שבמקום קרבן להפוך לב הנה"ב לה' כקרבן לריח כו' עד שבזה יוכלל בפני שור העליון להיות נושא את האדם שעל הכסא וכו' ובחי' אדם שעל הכסא הוא שרש נש"י ולזה לא ניתן כח זה בקרבנות וכה"ג רק לישראל ולא לעכו"ם כו' וד"ל וזהו שאמרו לישראל כתבו לכם על קרן השור