יט,ב

ויריעו כל בני האלקים וזהו הנק' עובד אלקים שמתקן לשם אלקים להוסיף אור רב בשם אלקים ע"י העבודה שעובד ומתקן דבר וכמ"ש אשר ברא אלקים לעשות לתקן כו' ובתקון זה נמשך רוב ברכות והמשכות אורות העליונים בשם אלקים וכו' ועד"מ העבד שעובד לאדונו בקבלת עול בכל עבודתו בבית ובשדה הנה ע"י אמתית עבודתו יתברך האדון בכל אשר בביתו רק על ידי העבד כי האדון לא יוכל לעשות בעצמו כל מה שהעבד עושה וכמו יוסף שהיה עבד לפוטיפר ונתברך על ידו מאד וכך אליעזר עבד אברהם נק' זקן ביתו כו' שמעבודתו נתעשר בכל כו' וכך הוא למעלה במלאכי' שנק' עובדי אלקים עד בחי' מט"ט שנק' עבדו זקן ביתו שע"י נתברך שם אלקים וכמאמר נער הייתי גם זקנתי שרו ש"ע אמרו שזהו ענין הבירורים דבחי' ב"ן ע"י חנוך מט"ט כמ"ש ויתהלך חנוך את האלקים כו' וד"ל וכמו"כ יובן בענין עבד הוי"ה לתקן ולברך לשם הוי"ה בתוס' ברכה בלי שיעור כו' היינו כמו משה עבד ה' וכמ"ש לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא כו' עד"מ עבד שנתן לו רבו כל אשר לו במתנה ומינהו תחתיו להיות מושל ולעשות כרצונו בכל אשר יש לו שנק' בעל הבית במקומו ממש בכל ענין עסקי הבית והשדה ועבדי הבית נשמעים אליו כמו לבעה"ב עצמו כו' וכך הוא בעבודה דתו"מ שעבודה זו אינה כעבד שעושה מלאכו' גשמיות בעול כו' אלא הוא כמו בעה"ב בעצמו שגוזר ואומר כך וכך יעשו כו' והיינו ענין מצות ת"ת בדיבור כמו שא' מתנית' מלכתא שגוזר ואומר זה כשר כו' וכאשר יגזור כן יקום שנמצא הברכה המרובה באה שלא ע"י תיקון מלאכה שהעבדים עושים רק ע"י חכמתו וכח ידיו שרב לו לטרוח ולעסוק לצוות לעשות המלאכות והעבודות כך וכך וזהו עבד שלמעלה מבחי' בן כי הבן לא יוכל להביא לאביו ברכה מלמעל' כ"א כפי ערך שקיבל מאביו כו' אבל עבד זה יכול להביא ברכה ביתר מכפי ערך ומדה מאשר יצליח בחכמתו ויגיעתו כו' וזהו בחי' משה עבד הוי"ה שהוא עבודה ביגיעה ועול בתורה ומצות כמו שאמר תורה צוה לנו משה שזהו כמו הפוקד ומצוה בשלו ממש כך וכך יעשו מצוה זו ומזה ירחק כו' שבזה נמשך תוס' אור בשם הוי"ה בבחי' אור חדש כמו שנמשך אור חדש בשם אלקים ע"י הבירורים דמלאכים בביטול היש לאין כי הצדיקים ביגיעתם בתו"מ הוא בא ג"כ ע"י עול אבל עול זה הוא לעשות ולתקן לשם הוי"ה כמ"ש כ"א בתורת הוי"ה חפצו כו' אך בקבלת עול תו"מ מלמטה למעלה עי"ז נמשך תוס' אור גדול בשם הוי"ה דאצילות בכל פרטי הע"ס באו"כ וד"ל וזהו שא' הללויה לחו"ב דאצילות להוסיף אור ואח"כ הללו עבדי ה' בעבודה ותיקון לשם הוי"ה ע"י עסק תו"מ מה שבחכמה שבתורה אתברירו במדות בין טמא לטהור וע"י עבודה זו שעובדים ומתקנין לשם הוי"ה אח"כ הללו את שם הוי"ה שניתוסף אור גדול בשם הוי"ה אבל בלא עבודת הצדיקים שנק' עבדי הוי"ה ע"י ההלל והשבח לתקן לשם הוי"ה מלמטה למעלה לא הי' נמשך תוס' אור בשם הוי"ה משום דנעוץ תחלתן בסופן דוקא שהוא ע"י בירורים דשם הוי"ה ע"י הצדיקים (וזהו ההפרש בין פסד"ז להלל לשם הוי"ה ובין שתים לפני' שאינו מדבר רק בעבודת המלאכים שנק' עובדי אלקי' כנ"ל וד"ל) (מפני שפסד"ז הכנה לש"ע ושתים לפני' הכנ' לק"ש ומטעם הנ"ל וד"ל):

(מז) והנה ידוע שיש ג' מדרגות הלל וברכה והודאה והן ג' מדרגות זו למעלה מזו וכך הוא הסדר בתפלה תחלה ההלל בפסד"ז ואחר ההלל בפסד"ז בויברך דוד מתחיל הכנה לברכה שהוא ביוצר אור כו' ואחר הברכה ההודאה הוא בש"ע כמ"ש הפעם אודה את ה' כו' וביאור הדברי' הנה מבואר למעלה שע"י השבח וההילול ניתוסף האור בשם הוי"ה כמ"ש הללו את הוי"ה כו' כענין בהלו נרו כו' לפי שנמשך האור מן ההעלם לגילוי כו' והנה זהו רק בחי' ההתעוררות למעלה מעלה