כ,א

שיומשך מהעלם העצמות לידי גילוי אבל שזה האור הנעלם יבוא לידי ברכה ממקורו בעצמו תחלה זהו ענין הברכה שאחר ההלל כו' והענין הוא כידוע שיש בפי' ברוך ב' פירושים הפירוש הא' כמו והמלך שלמה ברוך לשון נפעל שנתברך ממקורו וכן גם ברוך יהיה וכה"ג והב' לשון מפעיל מה שממנו יומשך הברכה והשפע למטה כמו והי' ברכה ונברכו בך כו' וגם בפי' ברוך אתה כו' יש ב' פירושים הנ"ל א' לשון נפעל שיהי' אתה ה' מתברך מלמעלה מעלה כמו יהי שם ה' מבורך ממקורא דכולא וכה"ג וזהו בא ע"י ההלל והשבח בתחלה שמהללי' ומוסיפים אור גדול בשם הוי"ה כנ"ל אז עי"ז נמשך רוב ברכה מעצמות א"ס ב"ה והטעם הוא כי ההלל והשבח הוא מוציא ומביא את האור ההעלם לגילוי בתוס' אור כנ"ל עד שבזה יוכל להיות הברכה בתוס' מרובה על העיקר לאין שיעור וזהו פי' ברכו את הוי"ה כו' ופי' ברוך אתה ה' לנוכח שזהו ברוך לשון נפעל כנ"ל והיינו ג"כ מה שאמרו חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום וכן ח"י ברכות בשם הוי"ה בש"ע הכל הוא לברך את שם הוי"ה מלמעלה מעל' כו' מבחי' ההעלם לגילוי ע"י ההלל שבתחילה והיינו לנגד ע"ס שכאו"א כלול מי"ס שהן מאה וכמ"ש במ"א ע"פ ועתה כו' והפי' הב' בברוך לשון מפעיל שממשיך השפע והברכה למטה גם זה אמת והיינו בחי' גילוי אור ושפע האלקית משם הוי"ה דאצילות למטה מטה בג' עולמות בי"ע עד עוה"ז הגשמי בשפע מזון גשמי ורפואה גשמי' בברך עלינו ורפאינו כשאו' בא"י כו' ואע"פ שזהו בחי' יריד' גדול' ע"י צמצומי' רבי' מאד אך מפני ששם הוי"ה מבורך ומתברך בעצמו תחלה ממהו"ע המאציל שהוא למעלה מכל ספי' ומדה כו' שזהו ענין ק' ברכות לשם הוי"ה כנ"ל עי"ז ממילא יבא הברכה והשפע מבחי' צדיק עליון למטה מטה ג"כ והא בהא תליא שאם אינו מבורך בעצמו תחלה לא יוכל לברך לשלמטה הימנו ואם הוא מבורך בעצמו יברך למקבלים הימנו וכמ"ש ברכות לראש צדיק שהברכות לראש צדיק הוא כדי שיברך למקבלים הימנו שאם לא יקבל בראשו ברכות אינו יכול לברך לאחרים וזהו ברוך אתה בעצמך תחלה ואח"כ יברך הוי"ה למטה והיינו פי' ברכו את ה' שיתברך מלמעלה אעפ"י שכבר מבורך אך כדי שיומשך ממנו תוס' ברכה למטה צריכים לברכו בכל יום בתוס' ברכה מאשר כבר מבורך וד"ל וזהו שעונין ברוך ה' המבורך כבר שיתוסף ברכה בשביל שיברך לעולם ועד בלי הפסק כלל וד"ל (ובמ"א מבואר בטעם שהברכה למעלה מן ההלל דלפי הנ"ל הכל א' רק שבברכה יוצא לגילוי בלבד כו' משום דהברכה עצמי' ומקורי' כמו שהיא בעצם המשפיע באה למטה כמו מבריך את הגפן כו' דענפי האילן יוצאין מן השרש כמו שהוא וראי' מאשר שכל ידיו כו' כי לא יוכל להיות בענף יותר מן השרש כו' אבל ההלל אינו רק לתוס' אור שאינו בבחי' עצם הדבר כמו שהוא רק להאיר החושך כו' וההודאה למטה מן ההלל שהרי א' ועתה אלקינו מודים כו' ואח"כ מהללים כו' ואח"כ ויברכו כו' הרי פתח בברכה ויברך דוד כו' ברוך אתה כו' ומסיים ועתה מודים ומהללים וחותם בברכה ויברכו כו'):

(מח) ובכל זה יובן מ"ש יהי שם הוי"ה מבורך אחר שא' הללו עבדי ה' הללו את שם ה' כו' דהנה עבדי הוי"ה הממשיכים ק' ברכות בכל יום בשם הוי"ה וכן בפסד"ז יהללו שם הוי"ה וכל זה אינו רק עתה בבחי' הזמן דמל' מלך מלך ימלוך עבר הוה ועתיד כו' וזהו פי' מעתה שהוא התחלת בחי' הזמן דו' אלפי שנין ושם הוי"ה היינו הי' הוה ויהיה שכולל כל התחלקות הזמן דמלך מלך ימלוך כו' הרי הברכה בשם הוי"ה מעתה הוא להוסיף אור בשם הוי"ה כל ו' אלפי שני כו' בכללו' מדות מקורי הו' אלפי שני' כמ"ש כי אלף שנים כיום כו' וזהו דוקא במדת מל' שמחי' כל הנבראים מאין ליש ובמקורה בו"ק דאצי' אבל למעלה מעלה גם ממקור הזמן דשם הוי"ה עבר הו' כו' ה"ז בבחי' עצמות המאציל