כד,א

(נח) אך עדיין אין מתיישב לנכון דאיך אפשר שבני א"י לימודם הי' רק בהשקפה ראשונה לבד שנק' אור בבחי' יצירה שקודם לחשך והעלם כו' ועוד דענין הפלפול כבר נמשך ע"י משה שהכה בסלע במטהו שע"ד זה נענש וכמ"ש יען כו' להקדישני לעיני ב"י כי אם הי' אומר אל הסלע לא היה פלפול כלל אך שינה את הציווי ויך את הסלע במטהו פעמים זהו ענין הפלפול דהסלע הוא הצור הקשה מבחי' העלם יסוד האש שהוא בחי' ההעלם והקושי כמו הקושיא שקשה כסלע להסתיר האור וכמ"ש בר"מ דכל קושיא מסט' דקליפה שהן בחי' גבורות קשות וכו' אך בהכאה זו על הסלע במטה משה יצא מי החכמה מתכלית ההעלם לגילוי אור שזהו תכלית הפלפול כנ"ל וא"כ מהו החילוק בין ב"ב לבני א"י אם לא שבני א"י לא למדו רק משנה וידוע שתלמוד בבריאה ומשנה ביצירה שזהו העלם וגילוי כנ"ל דא"כ למה נק' תלמוד ירוש' כו' אלא הענין הוא כידוע בענין הזוגות שנק' אשכולות איש שהכל בו דהיינו כל מה שנתחדש ע"י הפלפול דאביי ורבא נודע להם אמתתו של הדבר בתחילה בלא פלפול רק שע"י הפלפול בחשך ילך עד שיגיע לאור והוא לברר ולטהר כל טומאה דק"נ שבקושיות ואותן הזוגות היו מעולם התיקון שלא היו צריכים לבירור זה כלל וזהו הנק' או"י שהולך ומאיר מגבוה לנמוך גם במקום חשך ואפילה דק"נ שלא יוסתר אורו משום קושי' כו' וזהו חטא מי מריבה שלא אמרו בדבור להסלע והוצרך להיות ע"י הפלפול וזהו במחשכים הושיבני במחשכים ממש שהן הקושיות דק"נ וכו' אך בקושיות ותרוצים נתברר ונטהר כל טומאה כמו האריז"ל שהיה מקשה עד שמזיע כי בזה ישבר כח הקליפה דוקא ולכך הזיע מכח הקושיא כי יניקתם מן הפסולת שהוא הזיעה וכשיוצא החום הטבעי לחוץ בזיעה זהו בירור הפסולת וזהו כאשר היה מקשה בכח דוקא ואז יוצא לאור האמת כהכאת הסלע וכו' וד"ל וזהו ההפרש בין ב"ב לבני א"י דבח"ל אויר העמים טמא מק"נ כו' לא יוכל לבא אליהם האור האמתי ממקור החכמה כמו שהוא בלי יצטרך לפלפול גדול בקושיות ותרוצי' והוצרך להיות ע"י פלפול שהוא המביא כל גלוי להעלם והסתר שהן הקושיות שבזה ישבר כח הק"נ וכהכאת הסלע וכה"ג אבל בא"י שאין ק"נ שולטת שם בגסות כ"כ (רק ע"י פרוכתא קלישתא כידוע) ולהיותם מובדלים יותר מטומאת ק"נ יכול האור האמתי להגלות בכלי מוחם מהעלם מקור החכמה לגילוי אור בלא אריכות הפלפול כ"כ רק שמפלפלים בטעמו של דבר לעומקו ולא להקשות רוב קושיות שהן מסט' דק"נ כי שם א"צ בירור כ"כ וזהו שא' במחשכים הושיבני בתלמוד בבלי דוקא ולא בתלמוד ירוש' ואלו ואלו דא"ח רק שזה באו"י מלמעלה למטה וזה בבחי' או"ח כענין ב' מדרגות דחריף ומקשה ומתון ומסיק הנ"ל רק שמ"מ יש יתרון מעלה בבירור דקושיות שזה מגיע לבחי' תכלית העלם העצמות שלמעל' מבחי' ההעלם שמביא לידי גילוי כנ"ל שיש ב' מיני העלם א' שיוכל לבא לידי גילוי דחשך בבריאה ואור ביצירה מלמעלה למטה הנ"ל שזהו מדרגת בני א"י והב' העלם שבעצמות ממש שא"א לבא לגילוי מן ההעלם כ"א ע"י ד"מ מן הכאה בצור כנ"ל וזהו ענין הפלפול שהוא הכאה בסלע להוציא מים ובחי' בצ"ק הנ"ל הוא הכאה בצור להוציא אש שהוא מקור כל העלם אור דחכמ' כו' וכמ"ש קול ה' על המים קול ה' בכח כי התורה ניתנה באש ומים כמ"ש מימינו אש כו' ומחשכים דתלמוד בבלי מגיע בחשך העלם העצמות ממש כמו ישת חשך סתרו שלמעלה מבחי' ההעלם שבא לגילוי שהוא מדרגת תלמוד ירוש' וד"ל:

(נט) ובכל הנ"ל יובן שרש ענין הדלקות נרות דחנוכה שיש בה יתרון מעלה מכל רמ"ח מ"ע דתשב"כ כנ"ל בפי' כי נר מצוה ותורה אור שהוא נר מצוה דחנוכה כו' כי הנה בימי חשמונאי נפלה כנ"י למטה מטה ביותר בתחתית