לה,א

השמן לא הי' האור דולק בפתילה כלל אלא הי' קופץ ומסתלק כידוע והנה באמצעות חיבור וקשר ד' דברים אלו היינו שמן ופתילה וב' גווני אור הנ"ל הוא הנק' בשם אור בכלל כי אם לא הי' האור נאחז בפתילה לא נק' אור כלל מצד עצמו כי הוא קופץ לגמרי רק כאשר האור נאחז בפתילה ודולק את הפתילה לכלותה מעט מעט כנ"ל אזי ע"י הדלקה זו שדלק בה האור נק' בשם אור המאי' שזהו עיקר שם אור והוא בא דוקא על ידי אור התחתון שנק' נהורא אוכמא שנאחז בפתילה ודולק בה בכליון מעט מעט כו' אך סיבת הקשר וחיבור האור בפתילה בב' גוונין הנ"ל הוא רק ע"י השמן דוקא שבלא שמן הי' האור קופץ לגמרי מיד או שהי' שורף ומכלה להפתילה לגמרי כרגע ומסתלק אך ע"י השמן שהוא נשאב בפתילה הוא סיבת אחיזת האור היטב בפתילה להדליקה ואינו קופץ כלל מפני שהאור נמשך אחר השמן לשאוב אותו ולכלותו מעט מעט ועי"ז אין הפתילה כלה מהרה ונמשך זמן ההדלקה ויש בזה דבר והיפוכו שהשמן ממשיך האור להיות נאחז היטב בפתילה וגם מה שיכלה וישרוף לפתילה ולשאוב השמן כו' ועוד תועלת שני בשמן שע"י שאיבת האור אותו נעשה בו אור בהיר וזך ביותר והוא אור הלבן המאיר שהוא בא לפ"ע צלילת השמן דוקא כידוע ונמצא על ידי השמן יש ב' מיני תועלת א' סיבת חיבור וקשר האור בפתילה והמשכת זמן דליקתו כנ"ל והב' מה שיש באור אור הלבן הזך הנק' אור המאיר כנ"ל (כי בעץ השורף ודולק אין בו רק אש השורף ולא נק' אור המאיר כ"כ כאור הנר בשמן ופתילה והוא ההפרש בין אש לאור) והרי מובן עכ"פ שע"י השמן מתחבר האור בפתילה בב' גווני אור הנ"ל א' חיבור אש השחור שבאור השורף שיומשך זמן אחיזתו לכלות הפתיל' כנ"ל שזהו עיקר חיבור האור בפתילה והב' חיבור אור העליון הלבן וסיבת בהירתו כנ"ל שזהו בא מצד כליון השמן באור כאשר נשאב בפתיל' והאור מושך אותו נעשה באור זה ב' גוונין א' גוון השחור ששואב ומכלה הפתילה עם השמן המובלע בה והב' גוון האור העליון שהוא בהיר וזך כפי צלילת השמן כנ"ל וא"כ הרי ודאי כלול הי' בשמן תחלה ב' גווני אור הללו רק שיצאו מן ההעלם לגילוי באור הזה ע"י כליון השמן באור הדולק כאשר נשאב ונמשך אחר הפתילה שבזה הטעם גזרו אומר במצות נ"ח שיש שמנים שאין מדליקים בהם לפי שאינן נמשכים היטב אחר הפתילה לפי שבנ"ח צריך להיות ב' גווני אור בפתילה ושיומשך זמן הדלקתו שא"א בלא שמן טוב וצלול שנמשך אחר הפתילה מטע' שית' בעזר"ה וד"ל (ויש עוד דבר חמישי והוא כלי הנר עצמו שהוא המחזיק בתוכו כל ד' דברים הנ"ל השמן והפתילה ואור הכלול מב' גוונין הנ"ל שבלעדו לא יתקיים האור כלל):

(ב) והנה הנמשל מכל הנ"ל באור הנר הגשמי יובן הכל באור האלקי שבנשמת אדם בפרט שנקרא נר הוי"ה ממש (ובכלל במקור נש"י למעלה שהוא בחי' מל' דאצילות) דהנה ידוע שכל נשמה האלקי' יש לה שרש ומקור באלקים חיים מקור כל חיי הנשמות כמו אתה בראת יצרת כו' נפחת בי כו' וכמ"ש אור זרוע לצדיק כו' צ"ע וצ"ת וז"ש ועמך כולם צדיקים והן ב' גווני אור הנ"ל א' נה"ח שהוא אור האלקי ממש וכמ"ש כי אתה תאיר נרי או כי אתה נרי ה' כו' והיינו בחי' התפעלות אלקות שיש בעצם בכל ניצוץ קטן שבישראל למעלה מן הטעם ודעת כלל שמחמת זה הכח יוכל למס"נ באחד באה"ר בתענוגים בכל נפשו כו' ולשוב בתשובה שלימה מקירת לבו עד כלותו וכו' והוא נקרא אור המאיר שזה תלוי לפ"ע צלילת השמן כנ"ל והב' אש שחור הנ"ל שהוא השורף ומכלה כו' והיינו ענין התלבשות הנשמה האלקית בנפש החיונית הטבעיות ששרשה בק"נ בתערובות טו"ר כידוע והוא התפעלות השגה אלקית הבא בשכל