לו,א

מ"ש ובלב כל חכם לב נתתי חכמה כו' וכן יהיב חכמתא לחכימין וכן מ"ש ונפשי כעפר כו' אז ודאי פתח לבי בתורתיך ממילא שעי"ז הוא הגורם להמשיך בחי' אור העליון דפנימית חכמה שזהו גלוי אור א"ס שבא ומאיר מן העלם העצמות בכל נשמה בבחי' עצמיות האור שזהו אור זרוע לצ"ע הנ"ל שנקרא נה"ח אור המאיר בבחי' התפעלות כל העצמיות באה"ר בתענוגים בכלו' הנפש או בתשובה במס"נ ממש וזהו מצד כליון השמן זה שנשאב באור כו' שהוא כמו השפלות וענו' כו' דאור העליון מושך אותו דהיינו שיהיה בבחי' אין העצמי שבאלקות וזהו העושה בהירות האור העליון לפי צלילת השמן שהוא עומק אמתית השפלות והענוה בהעדר הרגשת עצמו מכל וכל כו' הרי הי' בכח מ"ה זה כלול בהעלם גדול ב' גווני אור הללו דנה"ח ונה"א ועל ידו יצאו מן ההעלם לגילוי בנשמה וד"ל (וכך יובן בנשמה הכללית שזהו בחי' מל' דאצילות בב' גווני אור הנ"ל כמ"ש בזהר בפי' אלקי' אל דמי לך דנה"ת קארי תדיר לנה"ע כו' וד"ל:

(ד) והנה להבין כל זה בביאור יותר הנה יש להקדים הידוע שיש ב' מיני התבוננות הא' בבחי' יח"ת שהוא בחי' ממלא כ"ע שהוא ענין בשכמל"ו כידוע שהוא בבחי' שם אלקים (והיינו בחי' נה"ת הנ"ל בנשמה פרטית שהיא בצלם אלקים ונק' נהורא אוכמא כו') והב' בבחי' יח"ע דבחי' סובב כ"ע בשם הוי"ה שזהו ענין שמע ישראל (והוא בחי' נה"ע הנ"ל שנקרא נהורא חיוורא כו' אור זרוע לצ"ע כו') וביאור הענין ידוע ומבואר במ"א ע"פ ארוממך אלקי המלך שזהו בחי' מל' דאצילות מקור כל העולמות שנקרא בשם אלקי' דוקא וכידוע בפי' שם אלקי' לשון כח ואדנות כמו ואלי הארץ כו' וכמו עד האלקים יבא שהוא השופט כו' ושניהם א' למעלה באלקים חיים ומלך עולם שהוא בחי' הכח ואור אלקי המהווה כל הנמצאים מאין ליש ונק' כח הפועל אלקי בנפעל ולכך נקרא אלקי האלקי' כלומר כח ומקור כל כוחות האלקי' שנק' בני האלקי' שהן המלאכים שהמה כחות אלקי' אמצעים בחלק והארה דהארה פרטי' שנמצאים מאין האלקי ליש וזהו שנקרא אלקי האלקי' וגם אוה"ע קרו לי' אלק' דאלקיי' כו' והיינו ג"כ שם אדני דאשתמודע אדון על כולא כמו שאו' אל אדון על כל כו' וזהו גדול אדונינו ורב כח כו' שזהו ענין הב' באלקי' לשון שופט כמ"ש השופט כל הארץ כו' והוא בחי' שררה ומלכות (כמו נשיא אלקי' אתה כו') והכל א' משום דבבחי' מל' שהוא בחי' האחרונה דע"ס דאצילות הוא המקור הראשון להתהוות כל העולמות והברואים מאין ליש וכמ"ש מלכותך מלכות כ"ע וממשלתך כו' ועד"מ מלכותא דארעא שמדה זו אינה רק התפשטות חצוניות מעצמותו שמתפשט מלכותו וממשלתו על עמו כו' ואין זה נחשב מכוחות העצמיים כמדת כח האהבה וכח החכמה כידוע וז"ש ה' מלך גאות לבש שנתלבש ונתצמצם להיות מלך על העולמות לפי שאינה אלא בחי' לבוש חיצוני לבד כו' ועכ"ז א' דוד ארוממך אלקי המלך פי' אלקי הוא בחי' שם אלקים כח הפועל אלקי בנפעל בחי' ממלא כ"ע הנ"ל שנקרא אלקי ממש ארוממך אלקי המלך אעפ"י שאין זה רק הארה חצוניות דבחי' המל' כנ"ל אבל שרשו הוא הגבה למעלה והוא בחי' כתר מל' שזהו בחי' ההתנשאות שמצד עצמו דוקא ונק' מלך מרומם לבדו שהוא נבדל בערך הרבה ממה שנקרא מלך על עולמות הנבראים כידוע שזהו מדת מל' דאצילות בבחי' אצילות ממש (והוא ענין ד' רבתי דאחד) וא' שירומם גם לאלקים בחי' כח האלקי בעולמות למעלה להיות בבחי' המלך שנקרא מלך מרומם לבדו כו' והוא יחוד ממלא כ"ע בסובב כ"ע וזהו ענין יחיד חי העולמים מלך פי' יחיד כמו שהוא לבדו ית' ביח"ע דאצילות דאיהו וחיוהי חד ממש ונק' חי העולמים בהתפשטות דמדת מלך להיות מלך לעולם ע"י צמצום כנ"ל וזהו