לז,א

לאמתו (מפני ששורה עליו בחי' אור האלקי דמל' בעולמות כמו שמאיר למעלה במלאכים עליונים כשבטלים במציאות כו') וזהו ממש כדמיון הפתילה שדולקת בשלהבת אש הנדלק בה שנהפכת למהות אש ואור כו' כך נהפך הגוף שהוא אש וחום הטבעי של תאוה רעה עצמה למהות התשוקה האלקי' שנקרא רשפי אש שלהבת י"ה דנשמה האלקית כנ"ל להיות רק לה' לבדו כמ"ש בכל לבבך בשני יצריך שגם היצה"ר שבחלל השמאלי יאהוב את ה' בהתפעלות רשפי אש שלהבת י"ה האלקי ממש וכמו שאנו רואים שיש התפעלות אלקות ממש בלב בשר דוקא וכמו לבי ובשרי ירננו כו' רק שאינו נמשך זמן רב מטעם שאין בחי' השמן דכח מ"ה הנ"ל נמשך אחר הפתיל' כנ"ל ומבואר למעלה שזהו הנק' נהורא אוכמא אש השחור השורף ומכלה לפתילה מעט מעט כו' כך אור האלקי שבהתפעלות הנשמה מהשגה דממלא כ"ע הנ"ל שורף ומכלה ללב הטבעי להפכו לאור הקדושה (וכמו כן למעלה במל' דאצילות בהתלבשותה בעולמות שזהו ג"כ כמו התלבשות הנשמה בגוף ונק' נשמת כל חי כו' שנק' ממלא כ"ע נק' ג"כ נהורא אוכמא כנ"ל לפי שמהפך להיות ביטול היש לאין בכל העולמות עד גם הע' שרים דנוגה דעשיה שגם הם בטלים ונכללים באלקים חיים בשירה כמ"ש מלך אלקים על גוים וכתיב הללו את ה' כל גוים כו' וכן הבו לה' משפחות עמים כו' וכה"ג רבות בכתובים כמו יראו מה' כל הארץ כו' הריעו לה' כל הארץ כו' וזהו כמו התהפכות ז' מדות רעות דנה"ט ממש באדם התחתון כידוע) (ומ"ש ונר רשעים ידעך היינו גם כשמבטשים אותם ידעך ויקפץ נרם יותר כשהן בבחי' פירוד גמור מבחי' הרע גמור דגקה"ט לגמרי כו' ובצדיקים כתיב ואור צדיקים כו' וגופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה וסליק ביה כו' כאעא דלא סליק ביה נהורא כו' וכנראה בחוש שע"י ביטוש בבני חיי ומזוני בגוף יאיר בו אור הנשמה לעשות בו הרהור תשובה בלב נשבר מאד ולהכנע באמת לה' ולהתפעל באוי"ר בתשוקת רשפי אש שלהבת י"ה דנשמה ובזה הוא ההפרש בין נוגה דמעורב טו"ר לגקה"ט דרע גמור וכמ"ש ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקי' כו' אך גם ברשעים כתיב ויתלבנו ויתבררו כו' וכמ"ש ובאו האובדים כו' כי לא ידח ממנו נדח וגם באוה"ע כתיב אז אהפוך אל עמים כו' והנה כל זה הוא בחי' נהורא אוכמא שנדלק בפתילה כנ"ל אבל בחי' נהורא חיוורא הנ"ל שנק' אור המאיר הוא בא מבחי' התבוננות השניה דבחי' סובב כ"ע דוקא והוא בשם הוי"ה דאצילות ביח"ע דשמע ישראל כנ"ל וכידוע שזהו בע"ס דאצילות שמיוחדים בעצמות א"ס ב"ה דאיהו וחיוהי חד ממש כמ"ש ה' אלקינו ה' אחד ממש באח"פ דא"ס עצמו שהוא למעלה מעלה מבחי' המל' שנעשה מקור לעולמות וכמ"ש כי עמך מקור חיים כו' כידוע וכך הוא למעלה מעלה גם מעולם האצילות שהרי א' אנת הוא חד ולא בחושבן פי' לא בחושבן י"ס דלפני אחד מה אתה סופר ונק' ע"ס בלי מ"ה בלי מהות כלל משום דלאו מכל אינון מדות כלל כו' והיינו עצמות א"ס ב"ה ממש שגם מה שמצמצם א"ע להיות מקור לע"ס דאצילות זהו רק הארה בעלמא הנק' קו"ח שנמשך ממל' דא"ס עצמו ע"י צמצום הראשון כידוע כמו מאצילות לבי"ע ממש כנ"ל וע"ז אמר כי עמך מקור כל חיי העולמות דאבי"ע כו' והוא הנקרא סובב כ"ע הכללי שמקיף לד' עולמות דאבי"ע בשוה ממש וזהו מלך יחיד חי העולמים בכללות הכל כו' או יחיד חי העולמים מלך וכן מל' מלכות כ"ע בכללות ע"ד הנ"ל בב' מדריגות במל' דאצי' כו' וד"ל ולמעלה גם מזה הוא למעל' גם מהיות בבחי' מקיף וסובב כללי לאבי"ע כו' רק כמו שהוא במהו"ע ממש (שנק' טה"ע שמי השמים כו' ועיקר מס"נ באחד היינו למהו"ע ממש דוקא כמ"ש אליך ה' נפשי אשא אליך ממש כידוע וד"ל):