לז,ב

(ו) והנה ע"י העמקת המוח והלב היטב בהתבוננות זאת השני' דבחי' סובב כ"ע בכללות והוא למס"נ באח"פ ממש כנ"ל אז עי"ז ודאי יומשך מבחי' סובב כ"ע שהוא שם הוי"ה בכלל בחי' אור העליון דבחי' אור הזרוע לצדיק עליון שנקרא נהורא חיוורא על נשמת האדם גם בניצוץ קטן שבישראל והוא מ"ש כי אתה נרי הוי"ה ממש וכן כי אתה תאיר נרי וכמ"ש בהלו נרו עלי ראשי דקאי הכל על בחי' אור העליון הזה שהוא בבחי' שם הוי"ה דאצילות ממש שמשם יאיר אור האלקי על כאו"א במס"נ שלו באח"פ ע"י התבוננות הזאת דוקא ביח"ע דשמע ישראל כו' והוא הנקרא אור המאיר שהוא בחי' אלקות ממש וע"ז אמר ואהבת את הוי"ה אלקיך בכל נפשך ממש כו' וכמו לאהבה את הוי"ה אלקיך כי הוא חייך ממש לפי שמשם מקור מחצב כל חיי אור העצמות דנשמת כל חי כו' אך איך יוכל אדם להעמיק דעתו ולבו בהתבוננות דסוכ"ע הכללי שהוא עצמות א"ס ב"ה ממש מאחר שהוא למעלה מעלה גם ממקור כל חיי העולמות כנ"ל והרי א' דאנת עילאה על כל עילאין וסדכ"ס דלמת"ב כלל (אפי' מח' הקדומה דא"ק כו') הענין ידוע דבמח' והשגה אין תפיסה והשגה כלל וכלל במהו"ע ית' ממש אבל ברצון הפשוט ועצמי הוא שנתפס להיות בו דביקות והתכללות ממש כמ"ש לדבקה בו בו ממש והוא מ"ש בכל נפשך וכמו כלתה נפשי כו' אליך ה' נפשי אשא ממש וד"ל ועוד יש דבר שעל ידו יהיה כל או"א דבוק במהו"ע ית' אחר שיתפעל במס"נ בנקודת הרצון הפשוט כנ"ל והוא במ"ש והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום פי' אנכי הוא מי שאנכי דהיינו בחי' סובב כ"ע הכללי הנ"ל ולמעלה מזה שהוא מוה"ע ית' ממש הוא אשר אנכי מצוך היום דוקא והענין הוא לפי שאין בחי' עצמות א"ס ב"ה ממש בא לידי גילוי למטה ממש כ"א ע"י מצות מעשיות בעוה"ז דוקא שהוא סוף כל המדרגות העליונות לפי שנעוץ תחלתן בסופן דוקא דהיינו תחלת כל התחלות בסוף הכל שהוא המעשה דמצוה בפ"מ שזהו הנקרא ארחות הוי"ה ממש כמ"ש סוף דבר כו' ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם דלעילא (וכידוע בענין אל יתהלל חכם כו' כ"א בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי ממש לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ דוקא כי באלה חפצתי בחפץ ורצון הקדום ממש כו') וזהו אשר אנכי ממש בחי' מוה"ע מצוך היום במצות בפ"מ הוא מתגלה דוקא והיום בעוה"ז דוקא כמ"ש ז"ל היום לעשותם כו' ולא כמו שהן ברוחניות ביח"ע בעולמות עליונים אלא בסוף מעשה בפ"מ בגשמיות דוקא והוא לפי שעולמות עליונים הרי הן באים בסדר ההשתלשלות עו"ע מאור א"ס ב"ה ע"י ריבוי צימצומים כידוע שמפני זה ודאי אי אפשר שיתגלה בהם מבחינת מהו"ע ית' ממש בגילוי דלמת"ב כלל כנ"ל רק שלא בדרך השתלשלות עו"ע אלא בדרך ירידה והתלבשות לבד כמו במעשה המצות בפ"מ בגשמיות דוקא הוא שיכול לבא למטה בגלוי כי לעצם רוממות ערך האור דא"ס עצמו לא יבא בדרך השתלשלות כלל כ"א בדרך התלבשות למטה דוקא שלא בהדרגה כלל וכידוע הכלל בכל מקום שכל הגבוה גבוה יותר יותר יוכל לבא בירידה במקום היותר נמוך דוקא וכמ"ש המגביהי לשבת המשפילי כו' וכתיב אני מרום כו' וכן א' איזה בית אשר כו' כי השמים ושה"ש לא יכלכלוהו ועכ"ז צמצם שכינתו בין בדי הארון בהיכל ומקום גשמי וכך הוא בענין התלבשות אור א"ס ממש בכל מצוה בפ"מ וז"ש אשר אנכי מצוך היום דוקא ולא למחר בעוה"ב כו' (וזהו ענין דבר החמישי הנוסף על ד' דברים שבאור הנר והוא כלי הנר עצמו המחזיק הכל וכמ"ש כי נר מצוה ותורה אור הרי הנר מחזיק לכל עיקר ומקור דאור תורה שזהו בחי' אור המאיר שהוא גלוי אור הוי"ה ממש כנ"ל לפי שנתב"ס דוקא שהוא הכלי שנק' נר מצוה דוקא וד"ל) והנה בחי' המעשה בתו"מ שבכחם יש להמשיך גילוי