לח,א

מהו"ע ית' להאיר אור דשם הוי"ה ממש כנ"ל הוא בחי' השמן שנמשך אחר הפתילה שמחמתו דוקא יבא גלוי אור העליון דאור המאיר שנק' נה"ח שהוא לפ"ע צלילת השמן כנ"ל לפי שנשאב בפתילה ומושך את האור כו' וכנ"ל דמן השמן בא לגלוי ב' גווני אור הללו דנ"ח ונה"א כו' והיינו מ"ש והיו הדברי' האלה דוקא שהוא דברי התורה אשר אנכי מצוך היום שיבואו בפ"מ כו' (וכמ"ש ושננתם כו' וקשרתם כו' שהוא כולל כל מעשה המצות דוקא כידוע):

(ז) וזהו קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת פי' קרוב שהוא קרוב לכל בשוה לקטן כגדול בלי חילוק מדרגות כלל וזהו לכל קוראיו יהי' מי שיהי' והיינו לכל אשר יקראוהו באמת דוקא שזהו כמו שהוא באמתת עצמותו שהוא בחי' סובב כ"ע הנ"ל שאינו בא בדרך השתלשלות עו"ע כלל רק בא בדרך בחי' התלבשות בתו"מ בסוף מעשה דוקא כנ"ל בזה הרי הוא קרוב לכל קוראיו והוא הקורא בתורה כמ"ש והיו הדברים האלה כו' ודברת בם כו' שקורא לבחי' מוה"ע ית' ממש שלמעלה מעלה מכל ההשתלשלות דאבי"ע כנ"ל וזהו באמת אין אמת אלא תור' שהוא אמתת עצמותו ית' ששוה לפניו קטן וגדול וקרוב הוא לכולם בשוה ממש משא"כ הקריא' והצעקה בתפל' שאע"פ שנא' מי כה' אלקינו בכל קראינו אליו דוקא כמו אליך ה' נפשי אשא כו' לבחי' מוה"ע ממש כנ"ל אבל אינו בא לכלל קירוב גמור לכל בשוה אלא לכל א' כפום שיעורא דילי' בהכנת לבו ודעתו ורצונו כו' כמ"ש אם ישים אליו לבו כו' וגם זה מרחוק ה' נראה לי ולא בקירוב גמור וכל זה מפני שגם זה האור העליון דבחי' סובב כ"ע הבא ע"י התבוננות דשמע ישראל כו' והתפעלות דואהבת בכל לבבך ונפשך כו' צריך לבא בדרך השפעה מלמעלה למטה שהוא בא בדרך ההשתלשלות עד כל א' בשרשו בע"ס דבי"ע בחילוק המדריגו' דנר"נ ששרשם בחיצוניות הכלים דאצילות כידוע ושורה על כאו"א בבחי' מקיף מרחוק וז"ש מרחוק ה' נראה לי כו' שזהו בכל אור גם היותר עליון כאשר בא בירידות המדריגות עכ"פ כו' שנק' השתלשלות משא"כ האור העליון זה עצמו כשבא בבחי' התלבשות בתו"מ קרוב הוא ממש לכל כקטון כגדול ממש בשוה וכמ"ש קראוהו בהיותו קרוב ע"י תו"מ וכמ"ש כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו דוקא ולא בשמים היא כו' והוא הדבר אשר אנכי מצוך כו' מטעם הנ"ל בפי' אנכי מצוך כנ"ל וזהו ענין נעשה אדם בצלמנו כדמותינו כו' וקאי הכל בתו"מ דוקא כידוע בענין נר מצוה ותורה אור ששרש התור' הוא באור והמצוה בכלי וכמ"ש בכמה מקומות התורה והמצוה כו' שזהו ענין צלם ודמות וכידוע שצלם בדכורא ודמות בנוק' שהוא בחי' סובב וממלא בענין ההשתלשלות כנ"ל כמו שהצלם הוא בחי' צורה העצמית כך כל ע"ס דאצילות באו"כ כמו חסד דרועא כו' חכמ' מוחא כו' זהו בצלמנו ממש דהיינו בשם הוי"ה דאצילות והוא ע"י בחי' אור דתורה כמ"ש והיו הדברים האלה כו' שנא' וזאת תורת האדם ממש בבחי' פנימית דאו"כ דאדם העליון וע"כ נק' תורת הוי"ה ממש ודמותינו בנוק' הוא בבחי' מל' שנק' מראה דמות כבוד הוי"ה דא"ס כמו ה' במראה אליו אתוודע וכן ביד הנביאים אדמה כו' והוא כמו הדמות שנחקק בו צורה העצמית הנק' צלם והן הנה המצות מעשיות שבאים למטה שנק' מצות המלך שמקבלים כנ"ל שנק' נר מצוה אעפ"י שנק' ג"כ מצות הוי"ה אבל הוא בא בכלים מכלים שוני' ונק' נר מצוה כו' ועכ"ז ה"ז בדמות כבוד הוי"ה דאצילות עצמו ממש שזהו ענין אדם אדמה לעליון ממש וכמ"ש כדמותינו כו' וזהו וקשרתם לאות כו' שכולל כל המצות כו' שבא בדרך התלבשות ממש בסוף מעשה כנ"ל שבזה קרוב ה' לכל בשוה לפי שיקראוהו באמת באמתת פנימית עצמותו כמו שהוא דרמ"ח פקודין רמ"ח אברים