לט,א

למעלה מעלה מבחי' מ"ה דחכ' דתקון כנ"ל וראי' לזה מענין הנ"ל בשעה א' בתשובה ומע"ט שע"י תשובה דוקא שהוא היפוך הרע עצמו לטוב עי"ז דוקא יגבר חסדו עלינו להיות אמת ה' לעולם שהוא העוה"ב שבא מן התו"מ כנ"ל וד"ל וזהו שאחר ואהבת בכל לבבך בשני יצריך ובכל נפשך כו' שזהו כליון הפתיל' הוא שא' אח"ז והיו הדברים כו' אשר אנכי מצוך כו' שמתגלה עי"ז מבחי' אור העליון ביותר שהוא סובב הכללי שמלובש בתו"מ כנ"ל וד"ל ונמצא שבחי' נהורא אוכמא השורף ומכלה לפתילה עי"ז גורם ממילא גלוי האור העליון דנה"ח ממקורו שהוא בעצמות א"ס ב"ה כמ"ש כי אתה תאיר נרי כו' אך הנה עכ"ז ב' גווני אור הללו שמתגלים בפתילה הוא ע"י השמן שהוא הסיבה לחיבור האור בפתילה בב' גוונין הללו שהרי בלא שמן הי' הפתילה כלה ונשרפת לגמרי במהרה או שהי' האור קופץ מעליה מיד כנ"ל וכך יובן למעלה דהנה ענין השמן הוא בחי' העלם דאור ח"ע שמלובש בתו"מ שא"א לבא בדרך השתלשלות כלל כ"א דרך התלבשות וכמו עוטה אור כשלמה שהוא אור דתורה ונק' משל הקדמוני וכמאמר נובלות חש"מ תורה כו' שזהו ענין עוצם ירידה והתלבשות דח"ע העצמי' שלתבונתו אין מספר כלל בענינים גשמיים בהלכות ודינין דתשב"כ ושבע"פ כו' ברמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת וזהו כמו טבע השמן שהוא נמשך ויורד ומתעלם בכל דבר (כמשי"ת) ע"כ נמשך השמן גם אחר הפתילה לחברו באור והוא ענין הנ"ל בב' מדריגות דחכמ' א' לעשות בחי' ביטול היש לאין והוא מה שיתעורר גם בגוף הרהור תשובה בהכנעה עצומ' ולב נשבר כו' ועי"ז יבא ענין כליון הפתילה באשא אוכמא שזהו ענין הצעקה והעלאה בתפיל' בשפיכת נפש להפוך המדות רעות שבלב כו' כנ"ל וזה נעשה בסיבת השמן שנמשך בפתילה:

(י) ואמנם אחר בחי' ההעלאה דנה"ט בבחי' רצוא כמו אם ישים אליו לבו כו' הרי רוח אייתי רוח ואמשיך רוח שממילא יבא עי"ז בחי' המשכה וירידת האור שבא בהתלבשות למטה בכלי דוקא שהוא הנק' בחי' שוב שהוא מ"ש והיו הדברים כו' אחר בכל נפשך כו' והיינו בחי' סובב כ"ע שבתו"מ כנ"ל שנק' שמן כי הרי כליון הפתילה גורם עיקר המשכת האור שיומשך ויכלה גם השמן כנ"ל ואמנם במה שהשמן נשאב באור הוא הגורם צלילת ובהירות האור העליון בנשמ' מבחי' סובב כ"ע שנק' נה"ח כנ"ל והוא מדרגה הב' דחכמה כח מ"ה ממש כמו שהיא בבחי' אין ממש והוא ענין השפלות והענוה שנק' ביטול עצמי שנפשו כעפר לכל בעצם מפני העדר הרגשת עצמו מכל וכל כנ"ל ונמצא דשמן זה יש בו מב' הגוונים דנה"ח ונה"א בהעלם ויצאו לגלוי באור הפתילה במה שנמשך בפתילה ונשאב באור שהרי בהירות אור העליון תלוי בצלילת השמן דוקא כנ"ל ועכ"ז הרי העיקר הוא כליון הפתילה שהוא הגורם המשכת האור העליון מטעם הנ"ל רק שבהירתו תלוי בצלילת השמן לבד וגם הוא הסיבה להמשכת השמן וכלותו באור כנ"ל הטעם ששרש הפתילה שהוא הנה"ט למעלה מבחי' חכמה וע"כ בלא בחי' רצוא דתפילה א"א להיות בחי' שוב דתו"מ כנ"ל וכן תשובה ואח"כ מע"ט וראי' לזה ממה שא' האומר אין לי אלא תורה אפי' תורה אין לו כמו שבלא כליון הפתילה אין השמן נמשך באור כלל אבל גם זה אמת דע"י השמן דתורה הוא הסיבה לחיבור האור בפתילה ובלעדו אין קיום לאור בפתילה כלל אפי' רגע כנ"ל וכך הוא העלאה דרצוא בתפילה בלא תורה שאינו מתקיים כלל כידוע וד"ל:

(ונמצא שהשמן מחבר האור בפתילה והפתילה מחבר השמן באור וזה כמו אדם שמעלה את הצומח ואח"כ הצו"ח מעלהו מטעם הנ"ל והאור מורכב משניהם בין בגוון השחור שכלה בו הפתילה והשמן בין בגוון העליון שנמשך אחר השחור המכלה לפתילה ושמן רק שבהירתו הוא לפי זכות השמן וצלילתו (וגם לפ"ע כליון הפתילה בגוון השחור כו'):