מב,ב

וחסדיך כי מעולם המה מעולם דא"ס וכמ"ש מעון אתה היית לנו כו' ומעולם ועד עולם כו' ובחי' רב חסד זה שבעצמות ממש הנה היא באה מאלי' וממילא מצד עצמה דוקא שלא ע"י אתדל"ת כלל רק שהיא כלולה בהעלם בבחי' שמן הטוב על הראש דכ"ג שנק' שמן משחת קדש והוא בחי' התענוג הנעלם שבתעלומות חכמה שלמעלה מן אור החכמה ובאה לידי גלוי בי"ג מדה"ר בדיקנא דכה"ר כו' וזהו יורד על הזקן כו' לסליחת העונו' ולעמוד נגד המקטריגים כו' שנק' ישועות כו' וזהו שמצאו פך א' שמן טהור חתום בחותמו של כה"ג דוקא שבזה אין החצוני' יכולים ליגע שם כלל כי חותם זה דכה"ג הוא חתום בבחי' העלם אחר העלם שבעצמות המאציל שלמעלה מכל ההשתלשלו' לגמרי והוא בחי' שמן הטוב שחתום הי' בחותמו של כה"ג כו' מטעם הנ"ל וד"ל וזהו עיקר ענין הנס דחנוכה שהדליקו מפך זה ח' ימים והענין הוא כידוע דז' ימים הן ז' מדו' דבינה דאצילו' שכלולים בחכמה שמהם שרש כללות נ"י שכלולים בז' נרות דמנורה ובהיות שבימי חשמונאי היו כנ"י בגלות עכו"ם בחשך גמור עד שרצו להשכיחם תורתך כנ"ל לא הי' אתדל"ת מועיל להאיר שרש נשמתם בז' ימים העליונים דחו"ב שנק' או"א כמו כי אתה אבינו כו' כ"א ע"י אתדל"ע שמצד עצמות המאציל בבחי' רב חסד הנ"ל שהוא בבחי' שמן הטוב כו' שהוא בהעלם ומקור דאור החכמה להיות משם גלוי האור העליון בז' נרות דנש"י מעצמו כו' והוא הנק' אור ז' הימים אור כללי שכולל ז' ימים כא' והוא אור הגנוז לצדיקים מזימ"ב והוא בבחי' העלם עצמות התענוג טרם שבא לגלוי בחכמה שנק' שמן הטוב שכל התפעלות המדות שברצון ותענוג (שנק' ז"ת דע"י וא"א) כלולים כא' (עד"מ התענוג עצמי והיולי שבעת שמחת לב אדם בעשותו משתה או ע"י בשורה טובה מאד שיבא לכלל התפעלות מדות דחסד ורחמים בלי גבול ובלי התחלקות בפרט עדיין רק אח"כ מתחלק לבא בגלוי בדרך פרט והוא בחי' ז' מדות דחכמה בבינה) וכך הי' בנס דחנוכה שהאיר בחי' רב חסד העליון שכולל התחלקות ז' המדות כא' ונתחלק לז' נרות הן כללות נש"י להאירם בחשך כו' שלא ע"י אתדל"ת כלל ונמצא שעיקר הנס הי' ביום הא' דוקא שנק' אור ז' הימים שכלולים ביום זה (שנק' יום שכולו טוב) והז' ימים הן כפרט היוצא מן הכלל לבד וד"ל. וזהו כי אתה נרי הוי"ה וקאי על נס דחנוכה שהדליקו משמן טהור שהי' חתום כו' ח' ימים שהוא אור ז' הימים שהי' גנוז ונעלם ויצא לגלוי מעצמות א"ס ב"ה וז"ש כי אתה ממש נרי ה' כו' וכן גם מ"ש כי אתה תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי קאי על העלאת נש"י מכח עצמותו ית' שתאיר נרם כמו בהעלותך את הנרות שהוא ע"י אהרן כה"ר שנק' שושבינא דמט' כו' אך זהו ע"י גלוי אה"ר העליונה שמעורר לכנ"י ומושך לבם לאביהם שבשמים כמו משכני כו' השיבנו כו' ואמנם בחנוכה הי' זה מבחי' העלם עצמות אור האה"ר קודם שיצא לאור דחכמ' והוא מבחי' שמן הטוב שגנוז וסתום לע"ל והוא עצמות פנימית חסד דע"י שנק' אה"ר בתענוג הפשוט כנ"ל שגנוז בגלגלתא דא"א וזהו כשמן הטוב על הראש דא"א כו') והוא שבימי חשמונאי נתגלה זה האור הגנוז והדליקו ממנו ח' ימים והיינו לפי שמסרו נפשם ממש על התו"מ כמ"ש להשכיחם תורתך כו' ואתה עמדת להם בעת צרתם רבת כו' עד וזדים ביד עוסקי תורתך כו' ע"כ זכו שיתגלה להם ממקור האור דתורה ומצות מעצמו שאין אתדל"ת מגיע לשם כלל רק כי אתה כו' וזהו ולך עשית שם גדול כמ"ש טוב שם משמן הטוב שעל הראש וכמ"ש במשיח ישכיל עבדי כו' שהוא כתר שם טוב שלמעלה מכתר כהונה וכתר מל' שע"י שמן הטוב על הראש הנ"ל כו' וד"ל:

(יח) וזהו וה' יגיה חשכי פי' וה' בתוספ' וי"ו מפני שהוא כפל הדבר להזכיר