מט,א

מפורש ורחמיו על כל מעשיו אין זאת כ"א מצד שכאשר הוא ית' המרומם על כל ההשתלשלות כאשר משפיל עצמו גם זה בא ונמשך עד אין תכלית למטה מטה להיות יודע ומרגיש בצער ברואיו מפני שהן כח מעשיו עכ"פ הגם שזהו רק מחיצוניות דחיצוניות כח הפועל אלקי שבמל' דמל' דעשי' בצירופי' היותר אחרונים וכו' וזהו שארז"ל שי"ב שעות הוי היום עד שג"ש האחרונים יושב וזן כל העולם כו' וד"ל והנה לפי המשל הנ"ל בשממית וכה"ג גם בזה יש להבין שיש בזה ב' אופנים הא' כאשר המלך הוא טרוד ברוממות עצמותו בעניינים רמים לא ירגיש בדברים קטני הערך מאד מאד כמו בהילוך שממית ומעשה קורי עכביש בהיכלו וכה"ג ולא ירגיש במעשים מכוערים של פחותי הערך מעבדיו הקטנים כשפחה ועבד שאחר הרחיים וכה"ג אבל כאשר לב המלך פנוי מכל עסקיו הרוממי' ומשים לבו ודעתו להשכיל גם בענינים קטנים שבחיצוניות דחיצוניות להשגיח גם עליהם מפני שמשפיל א"ע ביותר כאיש פשוט רש ונקלה כו' הנה אז ודאי נהפוך הוא שמדקדק ביותר גם על אשר כלא חשיבא ממש כמו השממית והזבוב ומצוה לזרוק אותם חוץ וירגז על כל אשר אין כדאי לדבר בזה ויקפיד ביותר על כל מכעיסיו גם בדבר קטן שבקטני' כו' וכללו' ענין זה הוא כמו המשל באדם בשינה והקצה דבשינה ודאי כשאדם ישן שכלו ומחשבתו מסתלקי' בעצמו' נפשו וגם לבו ומדותיו וגם כל כחות חיצוניו' שבגופו ולא נשאר בגופו רק המעט חיות המתצמצם מפנימיות הכחות והוא חיצוניות החיות הנשאר בלב מרוח החיים לצורך כחות החיצוניות שהן תנועה והרגשה בלבד כידוע ואז ודאי לא ירגיש בשום דבר המנגד לרצונו ושכלו ומדותיו וגם כאשר זבוב ושממית יהלכון בגופו לא ירגיש כלל ומכ"ש כאשר נמצאו בביתו והיכלו שלא כפי רצונו כו' אך בהקיצו משינתו נהפוך הוא לגמרי מפני שכל כחות נפשו הפנימיי' כמו הרצון והשכל ומדות ירדו מן העצמות להאיר בכלי מוחו ולבו כו' הנה אז ירגיש דוקא בכל אשר נגד רצונו ושכלו ומדותיו וגם ירגיש בכל דברים קטנים כמו הזבוב והשממית להבריחם ויקפיד על כל אשר בקצה ביתו כמו במעש' העבד ושפחה שאחר הרחיים וכה"ג ונמצא מובן מכל אלה המשלים עכ"פ מכוון א' כי בעת רוממות העצמות לא ירגיש כלל גם בדבר גדול שבגדולים ובעת ירידתו ושפלותו מן העצמות ירגיש גם בדבר קטן שבקטנים וכמו במשל השינה שעולה הכל בעצמות או במשל הטרדה בעמקות רוממות עצמותו אז יהיה בהעדר ההרגשה מכל וכל רק בדבר הנוגע לעצמותו ממש אבל בעת ירידתו בשפלות מעצמותו כמו בהקיצו מן השינה שיורדי' כחות העצמיים בכלי גופו ישגיח גם בכל פחותי הענינים ולהרגיש גם בדקות ההרגשה בפעולות פרטי פרטיות ולעיין היטב בכל פרט גם בענין פחות הערך מאד וד"ל:

(יד) והנמשל מכל זה יובן למעלה בענין הנ"ל במגביהי לשבת המשפילי לראות כו' שיש בזה ב' מדרגות הא' כאשר הוא ית' מרומם ונשגב לבדו בעילוי העצמות שע"ז א' הן הן גבורותיו כנ"ל וכן אמרו אין כמוך באלמים ל' אלם הרי הוא כמו השותק כאילו א"י לדבר ובאמת אין שתיקתו רק מצד עוצם הגבורה שבלבו ודעתו שכובש רוחו ומתאפק ושותק לשונאו כו' וכל מה שהוא גבור יותר יותר יוכל לשתוק ולסבול מעשה השונא משא"כ כשאינו גבור בלבו ודעתו כ"כ לא יוכל לסבול ולמשול ברוחו וישלם לשונאו אל פניו כו' וכך הוא מה שאמרו להודיע כמה ארך אפים לפניו שמאריך אף לרשעים וכמ"ש טוב ארך אפים מגבור שהארך אפי' אין זה רק רוב גבורת הלב להאריך אפו ולשתוק שאין זה בכח הגבור בגבורתו כלל וכמ"כ למעלה כמה ארך אפים לפניו ברוב גבורותיו שהוא בבחי' א"ס ע"כ מאריך אפו כ"כ וכמו דורו של אנוש עד