נ,א

כחו"ג וחו"ב כו' הכל בא במדה דוקא כמו מי מדד בשעלו מים כו' כמ"ש במ"א וזה הי' עפ"י העלאת מ"ן דאבות הן המרכבה להיות תוס' אור באו"כ מבחי' קו המדה הנ"ל כמו ע"י החסד שהיה אברהם עושה המשיך תוס' אור בכלי החסד דאצילות ויצחק המשיך תוס' אור בכלי הגבורה דאצילות ויעקב בכלי הת"ת ויוסף ביסוד וכה"ג בכל י"ב שבטים אך כל תוס' אור זה אינו רק מבחי' קו המדה הנ"ל שהוא בא מן העצמות רק בבחי' צמצום והעלם כידוע וז"ש ושמי הוי"ה בחי' אור העצמות ממש לא נודעתי לאבות גם שהיו מרכבה לכל יח"ע דע"ס או"כ כו' רק ע"י מ"ת בי' הדברות ובמצות מעשיות דוקא שם בא גילוי האור מבחי' העצמות ממש להיות בחי' תוס' אור העצמות מאיר בקו"ח שנק' קו המדה להאיר ביתר מכפי המדה באו"כ מקיפים ופנימים וזהו שבתפילין דמארי עלמא כתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ כו' וכה"ג כל מצות עליונות הכל בישראל תלוים באתדל"ת אתדל"ע ונמצא שניהם אמת דמ"ש אשר קדשנו במצותיו ממש דהיינו מצות עליונות שנעשים ברמ"ח אברים דמלכא זהו בחי' יח"ע שנעשים באו"כ שנק' רמ"ח אברים הוא אשר נעשה ע"י אתדל"ת דרמ"ח מ"ע הגשמיי' דוקא והיינו הך ואשר נמשך במדה וקצבה ביח"ע באו"כ ה"ז רק בחי' רמ"ח אברי' דמלכא מצד עצמן לבד כמו עד"מ אברי האדם למטה מצד עצמן שיש בהן יחוד והתכללות מראש לסוף ואין לזה ערך לגבי יח"ע שנעשים ע"י המצות שעושה באבריו כמו במצות הצדקה וחסד שעושה בידו או שמניח תפילין בראש שהוא למעלה הרבה מא"מ ופנימים שלהם וד"ל:

(טז) ובזה יתורץ כמה ענינים הנראים כסותרים במאמרי הזהר וגם בדברי רז"ל כמו במ"ש רז"ל ע"פ ועשיתם אותם כאלו עשאוני ברמ"ח אברים והן רמ"ח פקודין שנק' רמ"ח אברי' דמלכא הרי יש בזה ב' אופנים הא' בחי' הכלים לאורות עליונים דע"ס שנק' אברים כמו חסד דרועא ימינא וכה"ג והב' רמ"ח מ"ע גשמיים שנעשים על האברי' כמו תפילין בראש גשמי שהוא ע"ג המוחין שבראש בבליטה וכמ"ש כי שם הוי"ה נקרא עליך ולמעלה היינו הקב"ה מניח תפילין ממש כמו שמניח אדם תפילין ע"ג ראשו וכך ציצית בבגדו שנא' עוטה אור כשלמה כו' והן הנקרא מצותיו שהוא ית' מקיים בעצמו אין זה רק ע"י אתדל"ת שישראל עושין וכמו בעסק ת"ת למטה הקב"ה יושב ושונה כו' וכן בצדקה וחסד שעושין למטה אתדל"ע שנעשה מזה הוא מה שנמשך מעצמות אור המאציל אור ח"ע במל' דאצילות שנק' דל שזהו חס"ד ח"ס דלי"ת וכן צדקה צדק ה"א כידוע שאין לח"ע שכבר נמשך במל' כמ"ש והוכן בחסד כסא וכן מ"ש כי אמרתי עולם חסד יבנה וכה"ג אין ערוך כלל וכלל לחסד זה שנמשך על ידי אתדל"ת במצות הצדקה וחסד בפועל ממש כמו שהיא עפ"י התורה הנגלית לנו דוקא וזהו שאמר ושמי הוי"ה לא נודעתי להם דזה פלא גדול לכאורה איך ע"י חסד דאברהם דעביד טיבו יתיר עם הבריות ועי"ז נתעורר בחי' רב חסד עליון בשרש אור וחיות נשמתו שהוא בחסד דז"א דאצילות בפנימיות שנקרא אברהם אוהבי רחימא דמלכא עכ"ז שמי הוי"ה לא נודעתי אליו רק באל שדי ולישראל בעשותן המצות צדק' וחסד כפי המצו' עליהם לבד עפ"י תורה הנגלית לנו בהלכות צדקה יומשך שמי הוי"ה העצמי כו' וכידוע שמקור חיי העוה"ב הוא רק ע"י מצות מעשיו' בגשמיות דוקא דמצוה הוא בחילוף אתב"ש דשם הוי"ה והמ"ץ עתה בחילוף י"ה בכיסוי והעלם ולע"ל יתגלה אז הוא עצם ופנימיות אור העצמות ממש שמזה דוקא יהי' חיי העוה"ב שנא' בו להנחיל אוהבי יש כו' וכמארז"ל כ"י יש להם חלק לעוה"ב אפי' פ"י שמלאים מצות בפ"מ כרמון שנא' ועמך כולם צדיקים צדיקים במצות גשמיות בפ"מ שזהו למעלה הרבה ממצות