נ,ב

הרוחניות דאבות כו' אך הטעם לכל זה אינו רק מפני שנעוץ פנימית ועצמות אא"ס תחלת כל התחלות בסוף הכל שהוא בסוף מעשה בפ"מ דוקא וכמ"ש סוף דבר כו' את האלקים ירא ואת מצותיו שמור בפ"מ דוקא כי זה כל האדם העליון דאצילות שלמעלה הרבה מבחי' קו המדה שמודד כל או"כ מקיפי' ופנימי' הוא ענין אשר קדשנו במצותיו שהוא ע"י אתדל"ת דישראל למטה דוקא כמ"ש ישראל אשר בך אתפאר וד"ל):

(יז) וזהו המשפילי לראות בשמים ע"י שמים כפי' הב' דלעיל דהנה התורה מן השמים ניתנה כמ"ש מן השמים השמיעך את קולו כו' והמצות ניתנו בארץ דוקא כמ"ש אל יתהלל חכם כו' כ"א לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ דוקא שכל התורה כולה לא ניתנה רק להמשיך אור אלקי שבאצילות בג' הקוין חח"נ מימין כו' כ"א שיומשך הכל בארץ דוקא וזהו חסד קו ימין ומשפט דאיהו דין וצדקה רחמים כלול משניהם כמו ודוד עושה משפט וצדקה וכן באברהם או' כי ידעתיו אשר יצוה כו' לעשות צדקה ומשפט כו' וכן הרבה בכתובים נכלל כל התו"מ בצדקה ומשפט והכל בארץ דוקא לפי שסוף מעשה בארץ הוא שעלה בראשית ותחלת המחשבה והרצון הפנימי' והעצמות שזהו כל בחי' אור מהות ועצמות שלו שלמעלה הרבה גם מכל אשר צמצם אור העצמות בצמצום הראשון הנק' מק"פ וחלל ריקן הנז' בע"ח להיותו חפץ חסד להטיב מרב טובו וחסדו העצמי שבבחי' א"ס שכל זה אין ערוך כלל וכלל לגבי עצם פנימיותו ומהותו שחפץ במצותיו הבאים בגלוי בפועל המעשה ע"פ התורה הנגלית לנו דוקא כנ"ל וד"ל וכמארז"ל במדרש במי נמלך בנשמתן של צדיקים פי' במי נמלך בעצמותו ממש אם יצמצם אורו העצמי במק"פ וכו' להיות מקור חיים כללי בקו"ח כו' בנשמות הצדיקים שיהיו בגופים גשמיי' ויקיימו פנימית ועצם רצונו הפשוט שבעצמותו ממש בתו"מ בפ"מ דוקא שזהו שמי הוי"ה ממש בהן נמלך דוקא א"כ מזה ראי' ברורה לכל הנ"ל שמצות בפ"מ הוא נוגע במוה"ע ממש שלמעלה הרבה ממדרגות האבות כנ"ל וד"ל ועוד ראי' ממארז"ל תנאי הי' להקב"ה בו' ימ"ב אם יקיימו ישראל תו"מ כו' וא"ל אחזיר אתכם לתהו כו' ולא אמר תנאי הי' על האבות כי קיום התו"מ בפ"מ הוא תחלת פנימית המחשבה ורצון העצמות שלא נשלם זה גם במצות ברוחניות שעשו האבות למעלה ביח"ע שבע"ס דאצילות באו"כ מטעם הנ"ל וד"ל:

(יח) וזהו המשפילי לראות בשמים וארץ שהן התו"מ בפ"מ דוקא כנ"ל ופי' לראות היינו להתראות ולהתגלות כל בחי' פנימיותו ועצמותו ממש כמו שהוא שלמעלה מבחי' צמצום הראשון בקו"ח שנקרא קו המדה כו' אין זה כ"א ע"י השמים שהוא התורה שניתנה לנו בפ"מ בשעת מ"ת דוקא דכתיב וירד ה' על הר סיני כו' ותורה זו נקרא שמים בחי' מים עליונים דפנימית ח"ע שבעצמותו ממש וג' גוונין דשי"ן היינו ג' מדות טמא טהור כו' שכלולים בי' הדברות במ"ע ול"ת באנכי ולא יהי' לך כו' שבא בפ"מ בלא תרצח וכבוד אב ומצות שבת וכה"ג שזה כל בחי' פנימי' ומוה"ע ממש שיורד ומלובש בזה ולע"ל יתגלה בעוה"ב דכתיב בי' עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו כו' וגם במצות שיהיו בימות המשיח לאחר בירור עה"ד טו"ר דרוח הטומאה יעביר מן הארץ ויהי' מעשה המצוה בשלימות העליון הרבה יותר עכ"ז עיקר המכוון במצות בפ"מ דעכשיו דוקא לברר לעה"ד טו"ר דוקא וד"ל והיינו דוקא כאשר מגביהי לשבת בבחי' העילוי אחר עילוי בפנימי' עצמותו דוקא שאין לו שיעור למעלה מעלה אז הוא משפילי לראות כל בחי' פנימית מוה"ע ממש בתו"מ בפ"מ שהוא בשמים וארץ דוקא כנ"ל והשפלות והירידה עם ההגבהה בעצמותו הכל