נד,א

ובזה יובן פי' ברכות המצות בא"י אמ"ה פי' תחלה צריך להיות בחי' המשכה משם הוי"ה להיות אלקינו מלך כו' שהוא ע"י בחירה ורצון דוקא כמו שום תשים עליך מלך שנק' כתר מל' ואח"כ א' אשר קדשנו במצותיו וציונו שהוא בחי' עול מ"ש שלמעלה מן הבחירה כנ"ל שנק' כתר ש"ט שעולה ע"ג כו' שמגיע בבחי' העצמות ממש שנק' מצותיו ממש וד"ל: