ו,ב

יסוד אבא ארוך שמגיע עד החזה להיות בחי' ביטול דכ"ח מ"ה גם בהבל הלב אך לא בגוף האותיות הדבור וכ"ז מצד ששרש האותיות דמו"ד בעצם הנפש כנ"ל שלמעלה מחו"ב ורצון ע"כ גם בסופן שנעוץ בתחלתן הגם שהן אותיות פשוטים בבחי' דומם אין עליי' הרצון וחו"ב ומדות מעלה אותן כלל וע"כ גם שהנפש תטהר מטומאת' בכל כחותיה מן התענוג ורצון וחו"ב ומדות עכ"ז אין תיקון ועליי' בזה כלל לכל המחשבות ודבורים הטמאים שלא לה' בכל ימי חייו שאין עולין עמהם רק בעליי' ותיקון של עצם הנפש ממש מפני שקבועים בעצמותם ממש וד"ל (ואמנם זהו מצד שרש האותיות דמו"ד בעצם הנפש אבל מצד ירידתן והתלבשותן למטה אדרבה כל היחודים עליונים וכל ירידה מעילה לעלול הכל ע"י אותיות מו"ד דוקא ואפילו אור התפעלות וכח התענוג להתענג על ה' בנפש שמח' בא התענוג הזה ע"י אותיות מח' רק שהן למעלה מן החו"ב וכן התפעלות הרצון ונק' אותיות דכתר בכלל והן למטה מאותיות דקדמות הרצון והתענוג כו' וד"ל ולמטה עוד מתלבשים בחו"ב ונק' אותיות השכל והן יחוד או"א שמה שיוכל לבא אור החכמה בבינה הוא ע"י אותיות כו' וכן יחוד יש"ס ותבונה שהן מדות דחו"ב (וזהו דצח"מ שלמעלה שהדומם למעלה מן הצומח וצומח למעלה מחי וחי למעלה ממדבר והוא אותיות העצמיי' שנק' דומם בעצם למעלה מהתפשטות רצון ותענוג וצומח הוא התפעלות רצון ותענוג וחי הוא התפעלות חו"ב ומדות ומדבר בקול ודבור ממש) עד יחוד ישראל ולאה שהן המדות שבלב עם המחשבה והוא מוחין דחו"ב שמלובש במדות דז"א כו' שנק' ישראל זוטא וכן יחוד ישראל ורחל ביחוד מדות אלו בדבור עד יחוד יעקב ולאה שהוא בקיעות הבל הלב קטנות המדות במחשבה שנק' הרהורי לבו כנ"ל ויחוד יעקב ורחל שהוא בקיעת הבל הלב בקול ודבור בגשמי שנק' מדבר ממש) וד"ל:

(יא) ובכל זה יובן מ"ש חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה ויש להבין למה דוקא חומת בת ציון תוריד דמעה כנחל ולא בת ציון עצמה אך הנה ידוע בענין בת ציון שהוא כנ"י בכל קומתה ונק' בת ציון המצויינת שקשורה ודבוק' בשם הוי' במוחין דחו"ב ומדות אוי"ר ורצון ותענוג כנ"ל אבל חומת בת ציון הן הנה בחי' האותיות דמו"ד ששרשן בעצמות ממש כנ"ל ע"כ נק' חומה כמו עד"מ החומה המקפת את כל העיר סביב כעיגול וידוע בס"י דהאותיות נק' אבנים כמ"ש ה' אבנים בונות ק"ך בתים פי' ה' אותיות בונות ק"ך צרופי' וה"ז עד"מ אבנים שמסדרים לבנין בית והיכל שידורו בו ויש מדור לכל א' נק' עיר מושב אבל האבני' שעושין לחומת העיר אינו נק' בנין בית אלא מניחין זע"ז בלי חלל ביניהם כלל רק שעולה למעלה על החומה לשמור העיר כו' וכך הוא ענין אותיות מו"ד מצד עצמן שנקרא מקיף כללי להקיף כל כחות הנפש מן התענוג ורצון וחו"ב ומדות יחד כו' כי אותיות מו"ד שהן נעשים בצרופי' מסודרים כבנין להיכל בתוכן זהו בחי' כלי לאו"פ כמו כלי אותיות המח' לאור השכל או לרצון ומדות אבל אותיות מו"ד מצד עצמן בלא שכל ורצון ומדות שנק' דומם ממש זהו כמשל אבנים שעושין לחומה שנק' מקיף בעיגול וסיבוב והן המו"ד שנובעים מעצם הנפש המקיפים כל כחות הנפש יחד בהשוואה רק שמתלבשים בכל כח פרטי גם במדות כמו פרטי הרהורי לבו כו' וד"ל וזהו הורידי כנחל דמעה חומת ב"צ דוקא שאע"פ שכל קומת פרצוף כנ"י במוחין ומדות אוי"ר עולין לה' בתקון גמור בתפלתם ותו"מ כו' עכ"ז אין תיקון ועלי' עדיין לכל המו"ד המקיפים על נשמתם האלקי' מאשר נטמאה בטומא' המו"ד שלא לה' המה הן בהיתר בעסק פרנסה ורבוי מו"ד בטלי' כל ימי האדם בגוף שזהו כמו חומה המקפת לעיר כך מו"ד שנפלו תחת ממשלת ק"נ נעשים בחי' חומה מקפת לכל נשמה בפרט לבלתי תוכל לעלות (וז"ש כציפרים