ח,ב

מדריגות הנ"ל הכל הוא רק בבחי' זיו ואור דעצמות א"ס ב"ה ולא במהו"ע ממש דהנה ידוע בפי' משובח ומפואר ע"ע שמו הגדול דפי' שמו הגדו' או שמיה רבא היינו בחי' מל' דא"ס שקודם הצמצום דקו"ח ופי' משובח ומפואר בעליות זו למעלה מזו עדי עד בנצחיות בלתי הפסק ושיעור למעלה מעלה וכמו וקדושים בכל יום יהללוך סלה וכמו שידוע דעצמיות א"ס ב"ה אין לו קץ למעלה מעלה כו' וראיה מג"ע ועוה"ב שיש בזה עליות עד אין שיעור עד נון אלף יובלות כו' וכמ"כ בבחי' ירידת אור וזיו זה דאא"ס מתפשט למטה מטה כו' עד ג"ע דעשיה שנהנין מזיו כו' וזהו הנקרא בחי' סובב וממלא בכלל דמה שמרומם לבדו בעילוי אחר עילוי בלתי שיעור נק' סובב ומקיף כללי ומה שממכ"ע בזיו אורו עד למטה מטה הכל הוא רק בחי' זיו הארה בעלמא ממהו"ע שהוא הנק' שמו הגדול שמשובח ומפואר למעלה מעלה עדי עד ומשובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו למטה מטה עד נשמות דג"ע דעשיה ומלאכי' דעשיה עד שגם ע' שרים אומרים שירה כמ"ש הבו לה' משפחות עמים כו' וכמ"ש מי לא יראך מלך הגוים ונמצא ממל' דא"ס נמשך ב' מדריגות דסובב וממלא אבל מהו"ע ממש נק' יחיד שאין לו חיבור וערך מב' אלה המדריגות כי אין כל זה רק זיוו ואורו לבד וזהו יחיד לבדו ממש ואח"כ חי כל העולמים מלך מל' דא"ס שהוא שמו הגדול שכולל ב' מדריגות דסובב וממלא הנ"ל וד"ל שאינו רק כטיפה בים אוקיינוס כו':

(יז) והנה מ"ש משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו הן נשמות שנקרא חסידיו ומלאכים שנק' עבדיו ושרש ענין ההפרש ביניהם ידוע שהמלאכים שרש' בדבור העליון כמ"ש וברוח פיו כל צבאם והוא בבחי' ממלא כ"ע ונקרא חיצוניות העולמות ונשמות שרשם בפנימיות העולמות שהוא בסוכ"ע בכלל והוא בשם הוי' דאצי' שנק' נר הוי' שזהו ג"כ ענין הפרש הנ"ל בב' מיני מס"נ ביח"ע ויח"ת כל א' למקור חוצבו שביטול והתכללות נר ה' דנשמה הולך ועולה עד מהו"ע ממש וע"כ נק' הנשמה מהלך וכמ"ש ונתתי לך מהלכים בין העומדים כו' שמהלכת בעילוי אחר עילוי מג"ע לג"ע עד עצמות התענוג שבמהו"ע ממש דאישתאבא בגופא דמלכא ממש אבל המלאכים אינם עולים בביטולם רק למקורם במל' דבי"ע שהוא רוח פיו ית' שנק' חיצוניות ולא יעלו בפנימי' דשם הויה כלל ולכך נק' עומדים לפי ערך מדריגתם בשרש מקור חוצבם לא ילכו למדריגה עליונה משרשם כי מ"ש היש מספר לגדודיו היינו בסדר עליות המלאכים מעולם לעולם כמ"ש ומלאכי אלקים עולים כו' אבל הכל הוא רק בבחי' ממלא כו' אבל באמת גם בעליות המלאכים אין קץ ושיעור כלל כמו בהילוך דנשמות שאע"פ שנק' עומדים מצד שרשם באותיות הדבור העליון כנ"ל אבל גם בדבר ה' שמחיה כל העולמות יש בזה ג"כ בחי' א"ס ממש שכמו שאין לו שיעור למעלה כך אין סוף להתפשטותו למטה כו' וז"ש בס"י צא וחשוב כו' וראיה מחידוש מע"ב בכל יום בלי הפסק כלל וזהו שאמר משובח ומפואר בלשון חסידיו שהן הנשמות בעילוי אחר עילוי בעצמות כנ"ל שהוא בפנימית דסובב כנ"ל וגם בעבדיו שהן המלאכים דבי"ע בחיצוניות העולמות ג"כ משובח ומפואר בלי שיעור ומספר מטעם זה עצמו וד"ל אך הנה כ"ז בעליות העולמות בפנימית וחיצוניות שהן הילוך הנשמות בעילוי ועליות המלאכים בשירה כמו שרפים ואופנים דבי"ע שאומרים קדוש וברוך עד צבא השמים דגלגלי' דעשיה שכולם משתחוים באימה ומקבלים עליהם עמ"ש כו' אבל למטה יותר והוא באחורי המסך המבדיל שבין כל עולם שנק' נגה ששם האור האלקי יורד בסתר המדריגות בתכלית הצמצום והפירוד כו' שמשם מקור חוצב הנפש החומריות שמלא תאות רעות כו' איך יוכל להיות בו ביטול לאין האלקי כמו ביטול והתכללות אמיתית דנשמות ומלאכים כנ"ל מאחר שהנפש הזאת