קז,ב

א"ס, ואין הכתר נק' ראש ומל' סוף רק לענין הילוך השפע מאצי' לבי"ע) הוא בבחי' קטנות.

תוכן. יעקב ורחל קול ודבור, קטן וקטנה.

פרק לט. יבאר שבכדי דאורות דאצי' שמאיר שם בחי' א"ס, יוכל להתקבל בנער שהם הקטנות דחכ' ומדות, ולזה צריך חינוך כמו שמחנכים הנער שיוכל לקבל השפעת שכל הזקן, וכן בחנוכת המזבח בריבוי פרים וכבשים, שבדוגמתו במזבח העליון ע"י קרבנות של מעלה נמשך אורות עליונים דאצי', אבל להיות המזבח קטן בערך להכיל ריבוי האור, ולזאת צריכים הקדמת החינוך שנעשה ע"י הנשיאים שהם ראשי אלפי ישראל, ונדבו מתנות רבות יותר מכפי המדה שהוא להרגיל את המזבח להכיל אור העליון, ולכן מפורט בתורה כל אחד מהנשיאים בפרט במתנתו ולא נא' וכן הקריב פלוני וכו' מה שזה הי' הכנה לקרבנות צבור בתמיד ש"ש ושל בין ערבים, ושרש המתנה ממקום נעלם וגבוה, ע"כ בכחו ליתן כח להכיל האור פנימי ועליון.

תוכן. ענין חנוכה שהוא חינוך, החינוך נותן כח לקבל האור המרובה.

פרק מ. יבאר כי החינוך לנער ישנו בכנ"י בכל דור ודור, דישראל נק' נער כי נער ישראל ואהבהו, דאף שיש בנש"י שכל רצון ומדות אהוי"ר, אמנם הם בקטנות לגבי בחי' אדם העליון, (דכן הוא גם בנשמות בג"ע שנק' נערים) ואף העבודה דתו"מ אף שהוא במוחין ומדות, ומ"מ הכל הוא בבחי' קטנות, וכדי שיוכלו לקבל גילוי בחי' יחו"ע שבשם הוי' דאצי', צריכים חינוך וחיזוק ע"י המשכות אורות יותר עליונים ממקום גבוה יותר, והוא הכח והעוז שנמשך מעצמות א"ס ב"ה לנש"י כדוגמת מתנות הנשיאים, שבחינוך זה ב' תנאים א' שיהי' העזר ממקום גבוה, והב' ריבוי המתנות ביותר.

תוכן. החינוך הוא המשכת העצמות לנער ישראל בבחי' מתנה.

פרק מא. יבאר כי העכו"ם רצו להעבירם על דתם, ודרישתם כי יכתבו על קרן השור שאין להם חלק באלקי ישראל, ומבאר ב' מדרי' בשור הא' ורב תבואות בכח שור להמשיך האור למטה מטה, והב' הנגיחה דבקרני השור, והם ב' מדות שבאדם בטו"ר הא' כשור לעול בעבודה וביטול, והב' שור נגח להמית רעהו, ועיקר שרש יניקת החיצונים מקרן השור דוקא, שהחיות בהם מצומצם מאד והם והטלפים