קכו,א

הוא, וכתי' ואמר ביום ההוא, הנה אלקינו זה שיתגלה העצמות בחי' רדל"א שהוא מוסתר ונעלם בעלמין סתימין, והוא גילוי סתימין דכל סתימין.

תוכן. לע"ל הגילוי דסתימין דכל סתימין.

פרק י. והנה בזמן הגלות כתי' אסתיר פני ביום ההוא, שגם ביום ההוא דעלמין סתימין הוא מוסתר ונעלם, אבל לע"ל ביום ההוא הנה אלקינו זה, שיהי' גילוי מבחי' סדכ"ס, ולכן הכל יתבטל, דאור צח, ח"ס דא"א, אור מצוחצח, מו"ס דע"י אוכם הוא לגבי עה"ע בחי' רדל"א, וכ"ז הוא סדכ"ס, הנה מג"א וההלכות לא יתבטלו שהם בבחי' העצמות, בחי' מאור שלמעלה מאור וזיו.

תוכן. בהגילוי לע"ל שהוא גילוי הוא, מ"מ מג"א והלכות יהיו עוד בבחי' הסתר, להיות שרשם בהמאור שלמעלה מאור וזיו.

פרק יא. וזהו שארז"ל מרדכי מן התורה מנין דכתיב מר דרור, ומתרגמינן מירא דכיא מרירות הבא ממקום טהור, דהלכות הוא ע"ד הליכות עולם, שע"י דבר ה' שבתורה הוא הילוך העצמות כבי' לטהר ולברר גם פסולת הגס דעוה"ז, שגם המרירו נעשה ע"י התורה בבחי' דכיא, וזהו עבודת הנשמה, ואשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו, דששה חדשים בשמן המור, דח"ע הוא המברר, שגם בהמור נקנה בחי' השמן, והוא עבודת הבירורים, וששה חדשים בבשמים הוא השגת פנימי' התורה ולזאת לא יבוטלו גם לע"ל, אמנם לפי"ז יוקשה שהרי לעתיד יהי' אחרי תשלום הרפ"ח ניצוצות, למה צריכים לשמן המור אז, וגם זה שיהי' בבחי' הסתר.

תוכן. מרדכי מן התורה מר דרור, שמן המור, בירורים פסולת עוה"ז, בשמים השגת פנימי' התורה.

פרק יב. יבאר ג' משלים שהם ד', הא' אבוקה מאירה למרחוק, ואף כי שבאם היו מדליקין נר במקום הרחוק הי' מאיר יותר, ומ"מ באבוקה גדולה מאירה למרחוק ואף שהוא פחות מן הנר שהי' מאיר שם, מ"מ הנה המועט הזה מאיר שם ביותר מעוצם מקורו. והב' חבית מלאה מים, שמהמילוי ביותר נשפך והולך לאיבוד הרבה מים, והוא הוראה על שהחבית מלאה, או (והוא הג' במספר המשלים ובכלל משל ב') רב שהוא מלא בחכמה ודעת, הנה מעוצם ריבוי חכמתו יוצא לחוץ הרבה חכמה לתלמידיו, והג' מכח המוליד שבטפה, שהוא דוקא משלימות המוחין, ולכן קטן פחות מט' ויותר, אינו מוליד, והגם