קלז,א

תוכן. תורה ממכ"ע, מצות סוכ"ע, בסובב אין הבדל בין יש גשמי לרוחני.

פרק עט. להבין הנ"ל יש להקדים להבין כללית ההפרש בין מקיפים לפנימים שהרי הם שניהם מאוא"ס שלפני הצמצום, דאוא"ס שלפה"צ הוא בחי' סובב הכללי, וגם הקו המשכתו מלפני הצמצום, ובמה נבדלו המקיפים ופנימים, עוד זאת דהתהוות היש הוא מבחי' סוכ"ע, דסוכ"ע הוא בחי' אין, וכתי' בדבר ה' כו' וברוח פיו כו' שהם י"ס בהבל וקול דזהו כמו במדרי' ממכ"ע שהאור בא בכל עולם לפי ערכו, ואתה מחי' את כולם, להוותם מאין ליש דוקא, וגם מדות העליונות מאירים בצירופי אותיות מא' ועד ת' כנודע, וא"כ מה הוא זה דהתהוות היש מאור הסובב דוקא, (וגם מה שישראל עלו במח' שלמעלה מהדיבור די' מאמרות שהוא בחי' הפנימית, ומ"מ הוא אור הממלא).

תוכן. הקו המשכתו מאוא"ס שלפני הצמצום א"כ ה"ה ג"כ מן המקיף.

פרק פ. יבאר כי ההמשכה וההשפעה מעצמות אוא"ס יש בזה ב' אופנים, הא' בבחי' א"ס, להיותו גילוי העצמות, והב' ההמשכה שיהי' בבחי' גבול ומדה, ויבאר כי אור הסובב הוא בחי' המשכה, ואשר כללית ענין האורות למעלה אינו כמו אור וזיו השמש שהוא רק אור, כ"א המשכה ממש בבחי' חיות, וכן הוא באור הסובב, ומה שנק' סובב לפי שהוא מדרי' נעלה ועליונה שהכל שוה, ומקיף לכולם, ומ"מ הוא בבחי' חיות.

תוכן. אורות למעלה הוא המשכת החיות, ואינו כמו אור וזיו השמש שהוא רק אור, בהשפעת העצמות ב' מדרי' א"ס ובמדה וגבול.

פרק פא. לפ"ז שסובב הוא חיות, מה ההפרש בין סובב לממלא, ויבאר ענין מח' הקדומה דאנא אמלוך, דבשביל רצון זה דאנא אמלוך הי' עליית הרצון על כללית ענין ההשתל', ויובן ממל' דאצי' דמלכותא דרקיע כעין מל' דארעא. רק שהמלך למטה הוא מנהיגם ואינו מחי' אותם, וממל' דאצי' הנה ע"י ההתנשאות הוא חיות הנבראים, וא"כ עם שהוא בבחי' התנשאות ורוממות הנה בזה גופא מחי' אותם, ומל' דאצי' כשנעשה כתר לברי' ה"ה סובב ומקיף ברצון כללי במה ששייך לכל הנבראים דעולם הבריאה, שזהו כתר שכותר לכולם בשוה, בעולם הברי', וכן מעולם לעולם.