ויאמר מלך מצרים למילדות

כג, ד

המילדות את האלקים כו' עד סוף הפרשה כל הבן3 הילוד היאורה תשליכוהו כו'. וגם4 להבין ענין הפ' הסמוכה לזאת והוא סיפ[ו]ר [סיבת] לידת משה כמ"ש ותרד בת פרעה5 לרחוץ על היאור כו' עד ויהי לה לבן ותקרא שמו משה כי מן המים משיתיהו6. הנה תחלה יש להקדים להבין שרש ענין גלות מצרים ומ"ש פרעה מי ה' אשר אשמע בקולו7 ושרש ענין יניקת הקליפ[ות] למעלה מעלה, והוא ענין הידוע בע"ח [ד]מעמד ומצב היכלו' הקליפות8 הן בין או"פ דיושר ובין בחי' עיגולים [ו]או"מ דקדושה, פניהם אל או"פ דיושר ואחוריהם אל בחי' העיגולים והמקיפים דקדושה כו' ע"ש. ולהבין זה יש להקדי' הידוע בתחלה מהו או"פ דיושר ומהו בחי' עיגולים ומקיפים ובכללם נק' או"י ואו"ח שהעיגולי' כלי לאו"מ החוזר כו' [והיושר כלי למקיף הישר כו']. הנה מבשרי אחזה כו' דאנו רואים באדם התחתון שאור נשמתו מתפשטת בכלי אברי הגוף לחלקים רבים מאד וכללות החלקים הן בחי' ג' חללי גלגלתא9 הידועי', שהוא מוח הזכרון במוח החכמה10 ומוח הבינה שם לפני'11 ומוח הדעת שבאחורי הכתפיי' ומן הדעת מתחלק עוד למח' ו[ל]מדות שבלב כו'. וגם מתפשט מהם בעיני[ם] כח הראי' ובאזני' כח השמיעה עד שמתחלקי' לחלקי' רבים בכל פרטי האברים כולם ידים ורגלים כו', [ו]הנה בודאי א"א לומר שבכל דמות ציור ניתוח הזה שבאברים יש ג"כ בנפש [ה]רוחניו' שהרי דבר רוחני אינו בגדר חלקי ניתוח כלל כידוע. והמופתא לזה ממה שאנו רואים בג' חללי גלגלתא הנ"ל שרק מפניא ניתוח בחי' ג' החללים במוח נתחלק אור השכל לג' חלקים הנ"ל מוח חכ' מוח בינה [ו]מוח הדעת כו', אבל בענין ומהות12 הנפש לאב נתחלק עדיין ממנו13 אור השכל לג' חלקים כלל אלא הוא כח א' בלבד והיינו בחי' כח


3) אם בן הוא. . ותיראנה. . כל הבן: שמות שם, טז. יז [ושם: ותיראן — וכ"ה לקמן כו, ב]. כב.

4) וגם: ז: ולהבין זה וגם. אבדהח: כבפנים.

5) ותרד בת פרעה: שמות ב, ה.

6) ויהי לה לבן. . משיתיהו: שם ב, י [בדילוג].

7) מי ה' אשר אשמע בקולו: שמות ה, ב.

8) [ד]מעמד. . הקליפות: באוה"ת כאן (ע' ב'תצא) מציין: והוא בע"ח שער מ"א פ"ה בד"ה ועתה נדבר [והוא בהוצאת שקלאב תק"ס. ובדפו"א שמ"ב, פ"ג ופי"ג]. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' יג. וש"נ. שע"ת צה, ד ובהערה 34. לקמן לא, ג. פ' בשלח קפא, ד.

9) ג' חללי גלגלתא: באוה"ת כאן (ע' ב'תצא) מציין: ועיין מזה בזח"ג נשא דק"מ ע"א. ואתחנן דרס"ב ע"א ובת"א פ' תצוה בביאור ועשית ציץ וכן הוא בספרי הניתוח בשבילי אמונה נתיב רביעי שביל ראשון ובספר הברית מאמר י"ז פ"ד. וצ"ע בכוזרי מאמר ה' סי' י"ב בפי' האוצר נחמד שם [ד"ה והכח הזוכר] ודע שהקדמונים.

10) מוח הזכרון במוח החכמה: ראה גם אוה"ת תצוה ע' א'תרנה [והוא משנת תקע"ב]. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקמא. וש"נ. נ"ך ע' צט. הנחות תקע"ז ע' קנ וע' רמ. תו"ח מקץ ריט, א. לקמן כז, ג. לד, ג. פ' יתרו רסח, ד. תצוה שנ, ד.

11) שם לפני': אדהז: שמלפנים. ובאוה"ת כאן (ע' ב'תתמ): שהם מלפנים.

12) בענין ומהות: אד: בעצמות מהות. ה: בעצמו' ומהות.

13) ממנו: בד: ממנה.

א) והמופת. . מפני: ה: כ"ז ליתא ובמקומו מובא: ומה שנתחלק לג' בחי' הנ"ל במוחין מוח החכ' כו' הוא מצד התלבשותה בכלי המוחין שהם מחולקים לג' בחי' ומפני.

ב) לא. . והחכ': שם במקום תיבות אלו: אין שם בחי' התחלקות לג' חלקים הנ"ל כי היא למעלה מבחי' חכ' ושכל והשכל מסתעף הימנה והיא עצמה נק' משכיל שהוא המקור המוליד ומהווה השכל כמ"ש משכיל לאיתן האזרחי כו' (וע"ש זה נק' נפש המשכלת שמהווה את השכל.

3) אם בן הוא. . ותיראנה. . כל הבן: שמות שם, טז. יז [ושם: ותיראן — וכ"ה לקמן כו, ב]. כב.

4) וגם: ז: ולהבין זה וגם. אבדהח: כבפנים.

5) ותרד בת פרעה: שמות ב, ה.

6) ויהי לה לבן. . משיתיהו: שם ב, י [בדילוג].

7) מי ה' אשר אשמע בקולו: שמות ה, ב.

8) [ד]מעמד. . הקליפות: באוה"ת כאן (ע' ב'תצא) מציין: והוא בע"ח שער מ"א פ"ה בד"ה ועתה נדבר [והוא בהוצאת שקלאב תק"ס. ובדפו"א שמ"ב, פ"ג ופי"ג]. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' יג. וש"נ. שע"ת צה, ד ובהערה 34. לקמן לא, ג. פ' בשלח קפא, ד.

9) ג' חללי גלגלתא: באוה"ת כאן (ע' ב'תצא) מציין: ועיין מזה בזח"ג נשא דק"מ ע"א. ואתחנן דרס"ב ע"א ובת"א פ' תצוה בביאור ועשית ציץ וכן הוא בספרי הניתוח בשבילי אמונה נתיב רביעי שביל ראשון ובספר הברית מאמר י"ז פ"ד. וצ"ע בכוזרי מאמר ה' סי' י"ב בפי' האוצר נחמד שם [ד"ה והכח הזוכר] ודע שהקדמונים.

10) מוח הזכרון במוח החכמה: ראה גם אוה"ת תצוה ע' א'תרנה [והוא משנת תקע"ב]. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקמא. וש"נ. נ"ך ע' צט. הנחות תקע"ז ע' קנ וע' רמ. תו"ח מקץ ריט, א. לקמן כז, ג. לד, ג. פ' יתרו רסח, ד. תצוה שנ, ד.

11) שם לפני': אדהז: שמלפנים. ובאוה"ת כאן (ע' ב'תתמ): שהם מלפנים.

12) בענין ומהות: אד: בעצמות מהות. ה: בעצמו' ומהות.

13) ממנו: בד: ממנה.


א) והמופת. . מפני: ה: כ"ז ליתא ובמקומו מובא: ומה שנתחלק לג' בחי' הנ"ל במוחין מוח החכ' כו' הוא מצד התלבשותה בכלי המוחין שהם מחולקים לג' בחי' ומפני.

ב) לא. . והחכ': שם במקום תיבות אלו: אין שם בחי' התחלקות לג' חלקים הנ"ל כי היא למעלה מבחי' חכ' ושכל והשכל מסתעף הימנה והיא עצמה נק' משכיל שהוא המקור המוליד ומהווה השכל כמ"ש משכיל לאיתן האזרחי כו' (וע"ש זה נק' נפש המשכלת שמהווה את השכל.