ח ד

וזהו אשר פקד ע"פ משה כמו יחוד או"א שבפסוק ראשון דק"ש הוא ע"י בחי' בטול שזהו למעלה מבחי' אהבה כי ואהבת הוא תיקון ז"א ולכן בפסוק ראשון דק"ש הוא ע' ד' רבתי בחי' עד היינו יחוד או"א שנק' משכן העדות ובאמת ביחוד דק"ש הוא למעלה עד א"ס ממש כמ"ש בפע"ח וזהו ג"כ נק' יחוד קבה"ו וזהו ממש משכן העדות. והנה ל' עדות שהוא רק הארה ולשון עדי וכתר אין סותרים זא"ז כי למעלה נמשך בכתר ממש אך באצילות מאיר מזה הארה ולע"ל יהיה גילוי העצמיות ממש:

ופי' פקד אותיות דפק שהוא מבחי' חכמה המלובש בדם שמבחי' פנימי' בינה וזהו ענין שס"ה ל"ת כנגד שס"ה גידים ובדפיקו דליבא יש הארה פנימי' מבחי' המוח ובדפק היד מבחינת חיצוניות וזהו ג"כ ענין אלה פקודי וגם בחי' פקידה שרשה מכתר כמו פקד פקדתי. והנה ענין דפיקו דליבא בעבודה הוא רצוא ושוב ועי"ז נמשך מלמעלה קול דודי דופק:

ופסוד"ז הקודם לק"ש וברכותיה זהו ענין עבודת הלוים בשירה וזמרה שמגביהים משכן דזו"נ למשכן העדות דאו"א בפסוק ראשון דק"ש. וזהו ועבד הלוי הוא ועי"ז נמשך אח"כ מלמעלה למטה עדות לישראל ולכן יש אותיות אשמח בפסוק ראשון על חיבור זו"נ לאו"א אך עיקר הכוונה הוא להיות ודברת בם כו' בד"ת וזהו ענין ביד איתמר והוא בחי' בן אהרן אה"ר שבפסוק ואהבת ועי"ז נמשך הכח לאתעדל"ת כו':