כד ב

וכמ"ש בנעילת יו"כ ז"פ הוי' הוא האלקים עליות ז"א לגבי ע"ק (וכמ"ש בביאור ע"פ שובה ישראל הנ"ל) והתחברות זה שיומשך מלמעלה מבחי' ע"ק וא"א שהם עולמות א"ס לבחי' אצילות הוא ע"י התורה וכמו שכתוב באדרא (קל"א ב' ק"מ ע"א) בפי' חכמות בחוץ ע"ש (ודרס"ב א') וזהו בן פרת יוסף בן פרת ב"פ בן פרת ע"ש ב' התחברות הנ"ל וזהו עלי עין היינו למעלה מבחינת עין ה' אל יראיו אלא בבחינת עיני ה' אל צדיקים. וזהו לעשות הישר בעיני ישר כמו ישר יחזו פנימו שיהיו שוים יחו"ע ויחו"ת שהתורה היא מתרי"ג ארחין דא"א והיא העושה הישר בחי' קו אמצעי כו' [ור"ל שגם בזו"נ יהיה האור והגילוי מבחי' ע"ק ממש ועמש"ל פ' צו בפי' והיה אור הלבנה כאור החמה כו' כאור שבעת הימים כו' וזהו בחי' הישר שיהיה למטה כמו למעלה וזהו פי' ישר יחזו פנימו. פנימו היינו פנים דע"ק ודז"א שכאשר יחזו פנימו והוא אסתכלותא דע"ק בז"א זהו בחי' ישר וכדפי' בזהר ויקרא (דט"ו סע"א) וע' בהרמ"ז שם שזהו פי' כמים הפנים לפנים ונודע דהתורה נק' מים שע"ז נאמר כל צמא לכו למים והיינו שעל ידי התורה נעשה בחי' הפנים לפנים להיות יחזו פנימ ו. שהתורה היא מבחי' קו האמצעי המחבר וז"ש באד"ר (קכ"ט א') בפלגותא דשערי כו' ובפי' האריז"ל שם כי תשב"כ היא עמודא דאמצעית' כו' ועמש"ל פ' מטות בביאור לפסוק החלצו בפי' או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי כו'. גם יובן ע"ד מ"ש ע""פ שחורה אני כו' כיריעות שלמה כו' דע"י ל"ת התלויות בשערות דז"א ממשיכים מבחי' גבוה יותר ממ"עא התלויות בשערות דא"א לכן ע"י התורה נעשה השלום וההתחברות מבחי' יריעות שלמה שגם בזו"נ יהיה גילוי ע"ק ממש וע' עוד מפי' ישר במ"ש ע"פ הזהר וישלח (דקע"ה ע"ב) ע"פ כי ישרים דרכי ה' וע' בזהר אמור (דק"ז) ובפ' תרומה (דק"נ ע"א) ובס' ע"ה (דכ"ח א')]:

קיצור מד"ה כי תשמע בקול (א) היראה נקרא מפתחות החיצוניות לגבי התורה שנק' מפתחות הפנימיות. (בפ"ב דשבת ל"א ב'). רמ"ח פקודין אינון רמ"ח אברים שממשיכים חיי העוה"ב לצדיקים זיו השכינה והוא זיו המצות עצמן עמ"ש בד"ה נורת זהב ובד"ה אני דפ' ציצית וע' במא"א אות זיין סי"ח בענין זיו. ובעוה"ז בעבודה המשכת הזיו הוא ההתבוננות בתפלה שהיא נוגעת רק בבחי' זיו והארה ונק' שם כמ"ש יהללו את שם וכמ"ש בד"ה אחרי הוי' אלקיכם תלכו. ולכן היראה הלקוחה מזה נקראת מפתחות החיצוניות. אבל העיקר הוא מפתחות הפנימיות מפתח לפתוח בגילוי בחי' פנימיות גילוי אור א"ס ב"ה ממש והיינו על ידי התורה. ובזח"ב תרוהמ (קע"ד א') משמע שיסוד אבא נקרא מפתח ועיין זח"א (די"ג סע"ב) גבי פטר כל רחם ועמ"ש מזה סד"ה מה טובו אהליך. וע' במא"א אות ב' סנ"ז פי' שאו"א נק' בתי גוואי וזו"נ נק' בתי בראי וע' זח"ג נשא (קל"ג ב') בענין חסד דלגאו וחסד דלבר:

(ב) וזהו כי תשמע בקול ועמ"ש סד"ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה בפי' לשמוע בקול דברו. אך צ"ל תחלה כסדר תחלה מפתחות החיצוניות ואחר כך מפתחות הפנימיות וכענין אם אין יראה אין חכמה:

(ג) והיינו ג"כ שיסוד התור' הוא מיוסד על מ"ע ומל"ת כי לא יגורך רע עמ"ש ע"ז בביאור ע"פ במדבר סיני באהל מועד והתורה שאינה בבחינה זו נקרא רק תרעא לדרתא לגבי יראה. וזהו לשמור את כל מצותיו שע"י המצות תהיה שמירה לבחי' המשכה פנימית שע"י התורה