עח ב

אין הפשע תופס מקום כלל ואם צדקת כו' וע"י בחי' תשובה הנ"ל הוא חוזר ומוציא את הניצוץ אלקות מהקליפה וסט"א שינקו וקבלו חיות ממנו שיעלה למקורו ושרשו ע"י עקירת הרצון בעומקא דליבא ואזי נתקיים מ"ש חיל בלע ויקיאנו ומבטנו יורישנו אל (באיוב סי' כ') (פי' שע"י הגילוי מבחי' יג"מ הרחמים שע"ז נאמ' מי אל כמוך וכן ביג"מ שבתורה כתיב אל רחום וחנון כו' עי"ז נמשך להיות ומבטנו יורישנו אל. ועמ"ש בד"ה כי תצא גבי ושבית שביו ובביאור ע"פ כי המצוה הזאת) והנה בחי' גילטוי רצון זה הוא מתגלה בעשרת ימי תשובה ע"י בחינת ממעמקים ולכן כתיב דרשו ה' בהמצאו. וארז"ל בהמצאו אלו עשי"ת. פי' שבחי' ניצוץ אלקות הנאבד בפשיעת השמירה חוזר ונמצא להיות עולה למקורו. (וזהו ג"כ ענין ימצאהו בארץ מדבר כו' ימצאהו דייקא שימצא האבידה ועמ"ש בד"ה אני לדודי בענין ובקשתם משם כו' ומצאת כו') ואזי קראוהו להמשיך שיתגלה בנפשו בהיותו קרוב שעתה קרוב הדבר מאד בהיותו חיל בלע ויקיאנו (וע"ד מ"ש ויאמר ה' לדג ויקא את יונה):

ג וזהו כנשר יעיר שע"י בחי' רחמנות מן הנשר ונפל הנה ע"ז כתיב דרך הנשר בשמים שמגביה למעלה עד רום המעלות ומתעלה בעילוי אחר עילוי (ועמ"ש בפי' וענין שמים בד"ה כי המצוה הזאת גבי לא בשמים היא כו' ע"ש איך דבחי' שמים שייך למצות תשובה ועד"ז י"ל פי' דרך הנשר בשמים ובזהר (פ' יתרו ד"פ ע"ב) פי' דשמים היינו תפארת דאצילות ועמ"ש לקמן) ומתחלה יעיר קנו שאינו אלא שמעורר בלבד נוגע ואינו נוגע בבחי' מטי ולא מטי דהיינו שיתגלה על נפשו אלקות ונגעה עד הנפש. אך אינו נוגע לגמרי להיות נכנס תוך תוכו (עמ"ש בד"ה עיני כל בפ' מטות) ולהיות כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך ואח"כ על גוזליו ירחף שמלביש את הנפש ומקיפו מכל צד רק שאינו אלא בבחי' גוזליו שהם קטנים שאין להם גדפין דהיינו ענין גילוי בחינה זו בכל פסוקי דזמרה עד ק"ש. וזהו ענין התעוררות רחמים שבברכות שלפני ק"ש ברחמיך הרבים רחם עלינו כו' אבינו אב הרחמן כו' שהוא ענין כנשר כו' על גוזליו ירחף כו' משא"כ בק"ש ע"י מס"נ באחד ואהבת בכל נפשך הוא ענין התגלות בחי' תשובה ממעמקים שעי"ז ישאהו על אברתו על דייקא כי אברתו הוא בחי' אברין דמלכא שהם המצות שהם המשכות רצון העליון המלובש בעוה"ז הגשמי כמוט ציצית של צמר אבל ע"י תשובה עילאה מעורר רצון העליון שלמעלה מעלה מהשתלשלות העולמות שעל זה ארז"ל במקום שבעלי תשובה כו' (ועמ"ש מענין ק"ש סד"ה מזמור שיר חנוכת הבית. ולשון על גוזליו א"ש על בעלי תשובה דוקא כי הנה גוזל פי' בב"ר (פ' לך פמ"ד) ג"כ לשון גזלן והחוטא נקרא גוזל אביו ואמו כמארז"ל (רפ"ו דברכות) אך ע"י התשובה אתהפכא חשוכא לנהורא וזדונות נעשו כזכיות. לכן מבחי' גוזל אביו ומו נעשה בחי' כנשר כו' על גוזליו ירחף כו' והיינו להיות ישאהו על אברתו. ועמ"ש בד"ה תקעו בחדש שופר בענין כי רצון העליון יש לו שני בחינות כו' ע"ש דמשם יובן יותר פי' על אברתו. וברע"מ פ' פנחס (דרל"ח ע"ב) פי' ישאהו ע"ד ישא ה' פניו כו' ועמ"ש בפי' ישא בפ' נשא סד"ה כה תברכו) לפיכך נאמר מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע כו'. תתן אמת ליעקב חסד לאברהם כו' שהוא הוא הנותן אמת וחסד שלו כו' ואזי ה' בדד ינחנו כו' בחי' הוי' הוא בחי' צמצום והתפשטות המשכה כו' שהיא בחי' סדר המשכות והשתלשלות העולמות משא"ד בדד הוא בחי' לבדו כמו קודם שנברא העולם דהיינו בחי' לפני הוי' תטהרו שביום הכפורים (ועוי"ל בפי' כנשר יעיר כו' דהנה מבואר למעלה שבמ"ת וכן כל זמן שהיה בהמ"ק קיים היה גילוי אלקות מבחי'