מד

כו' ובהחיות ההוא שורה ומתלבש בחי' חיות נפש השכלי' שהוא רוחני יותר וכמו"כ אף בחי' חיות נפש אלקי שבכאו"א מישראל אינו שורה כ"א59 באמצעי נפש השכליות ששורה באמצעות נפש החיוניות שהנפש החיוני' מתלבשת באמצעות הדמים הדקים כנ"ל, וכנודע שיש ג' נפשות בכאו"א מישראל והגם60 שבלק"א לא נז' רק ב' אבל עפ"י אמת הם ג' והם נפש החיוני' ונפש השכלית ונפש האלקי' ונמצא לפי זה שעיקר קיום לכל הנפשות בתוך הגוף הוא ע"י האכילה דייקא שע"י מתרבים ומתחזקין הדמים והאברים משא"כ בלתי אכילה שמתמעטין וכלין הדמים וממילא מסתלק כח החיות שמנפש החיוני' וממילא מסתלק ג"כ נפש השכלית ונפש האלקי' שאינם שורין כ"א בהתלבשותם זב"ז כו'.

ואחר כל זה יפלא מאד על לעתיד שיהי' גם אז גופי' גשמי' בכל פרטי האברים ובתוכם דמים גשמי' ממש כאשר מוכח ממארז"ל61 שגם קרבנות לא יתבטלו לעתיד ונודע ענין הקרבנות שהוא ענין בחי' העלאת דם הבהמה שהוא בחי' נפש החיוני' שלה כי62 הדם כו' נותן ע"ג המזבח שהוא בחי' מל' דאצי', וכדוגמת הקרבנות ע"ג המזבח מוכרח להיות ג"כ בכל נפש מישראל בפרט בעבודה שבלב זו תפלה שנק' מזבח להעלות אז בחי' דם ונפש החיוני' שלו, וא"כ מוכרח מכ"ז שיהי' אז בחי' דמים גשמי' ונפש החיוני' וא"כ איך יתכן שיחיו ויתקיימו בלתי האכילה שמבואר מכל הנ"ל שיכלו הדמים וממילא יכלה ויסתלק החיות כו'.

אך הענין הוא ע"ד הנ"ל דכ"ז הוא עתה שעיקר הגילוי הוא מבחי' ממכ"ע לבד כנ"ל שהן ריבוי ההשתלשלות והם חיים וקיימים בבחי' גילוי מציאות יש ונבראים פרטים ונפרדים שכולם הם בבחי' ממכ"ע משא"כ בחי' סוכ"ע שהוא בחי' עצם החיות של כל העולמות שהוא בבחי' אוא"ס הפשוט הוא בבחי' העלם והסתר החיות לגמרי שמוסתר ונעלם בבחי' ממכ"ע שהם בחי' גילוי מציאות ונפרדים פרטים ומוגבלים שמגבילים ומסתירים על בחי' אוא"ס הפשוט ובלתי מוגבל שהוא עיקר עצם החיות שלהם המהוה אותם כו' שאין מאיר בהם בבחי' גילוי כלל וכמו"כ בכל נפש מישראל בחי' כח אלקי שבנפשו האלקי' ששרשו מבחי' סוכ"ע כנודע וכמ"ש כי63 חלק ה' עמו כו' שהוא בחי' חלק משם הוי' הבלתי בע"ג הוא בבחי' העלם והסתר בבחי' נפש החיוני' והשכלי' ששרשו מבחי' ממכ"ע להיות בבחי' גילוי מציאות64 יש וגילוי ונבראים פרטים ונפרדים כו' שכולם הם מבחי' ממכ"ע כנ"ל, יש ונפרד ומעלים ומסתיר על אור נפש אלקי' שהוא בחי' כח אלקי ובלתי מוגבל שאינו מאיר כלל בגילוי כ"א בהתלבשותו בבחי' נפש השכלי' והחיוני' שמלבישים


59) כ"א באמצעי נפש השכליות ששורה באמצעות נפש החיונית שהנפש החיוני' מתלבשת באמצעות הדמים הדקים כנ"ל: בכת"י ב: כ"א באמצעות התלבשותו בנפש השכלי' ששורה ומתלבש באמצעות נפש החיונית ששורה ומתלבש באמצעות אידי הדמים הדקים וכו' כנ"ל.

60) והגם שבלק"א לא נז' רק ב': תניא פ"א.

61) ממארז"ל שגם קרבנות לא יתבטלו לעתיד: ראה ויק"ר פ"ט, ז.

62) כי הדם כו': פ' ראה יב, כג.

63) כי חלק ה' עמו: האזינו לב, ט.

64) מציאות יש. . מבחי' ממכ"ע כנ"ל: בכת"י ב ליתא שורה זו.