יב

יב בתחילה יניח תפילין של ידמו ואח"כ תפילין של ראש ואם פגע בשל ראש תחילהמז יעבור על אותה מצוה ויניח של יד תחלהמח כיון שקדימת של יד לשל ראש הוא מן התורהמט שהרי בתחילה נאמרנ וקשרתם לאות על ידך ואח"כ והיו לטוטפות וגו' לפיכך אין משגיחין על העברת המצוה בזהנא:


מו) מנחות לו, א. טור ושו"ע סעיף ה.

מז) שו"ע סעיף ו.

מח) ראה לקמן סי' כח ס"ח.

מט) לבוש סעיף א. ט"ז ס"ק ה.

נ) דברים ו, ח.

נא) ראה קובץ כינוס תורה ג ע' סא.