דיני גזלה וגנבה ובו ל"ד סעיפים:

ב

ב ואפילו מי שהוא בסכנת מות וצריך ליטול ממון חבירו כדי להציל נפשו ממות לא יטלנו אלא על דעת לשלםיג שאף על פי שכל העבירות שבתורה נדחות מפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמיםיד אסור להציל עצמו בממון חבירו על דעת להפטר אלא על דעת לשלםטו כשתמצא ידוטז הואיל ואפשר בתשלומין.

ואף על דעת לשלם לא הותר אלא מפני פיקוח נפש אבל שלא במקום פיקוח נפש אסור אפילו על דעת לשלם דבר יפה ממנויז ואפילו לרפואת חולי שאין בו סכנה או להנצל בו מאנס שאנסו ביסורי הגוף שאין בהם סכנהיח מפני שהוא איסור של תורהיט ואין מתרפאים שלא במקום סכנה אלא באיסורי דברי סופרים כמ"ש בי"ד סי' קנ"הכ.

ואפילו לגנוב על מנת לשלם תשלומי כפלכא שרוצה להנהותו ויודע שלא יקבל ממנוכב.

ומכל מקום אם הגזלה הוא חפץ העומד לימכר ולא מחפצי ביתוכג והתשלומין בעד הגזלה הם בעין רשאי לגזול ולזכות לו התשלומין על ידי אחר שכיון שהתשלומין יפין מהגזלה הרי זה זכות להנגזלכד וזכין לאדם שלא בפניוכה. וגם אינו עובר בבל תגנובוכו שאין זו גנבה כיון שהאחר יודע מזהכז והוא אינו עושה זה בהסתר כללכח:


יג) ב"ק דף ס, ב. תוס' שם ד"ה מהו. רא"ש שם פ"ו סי' יב. טור ושו"ע סי' שנט ס"ד. וראה גם לקמן הל' נזקי ממון ס"י (ע"פ בית דין שיורו לו אם חייב לשלם).

יד) כתובות יט, א. סנהדרין עד, א. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ב. רא"ש שם. טור ושו"ע יו"ד סי' קנז ס"א.

טו) רא"ש שם. טור סי' שנט ס"ד. וסמ"ע שם ס"ק י. לקמן שם.

טז) ראה שו"ת צמח צדק חו"מ סי' מו אות ה ד"ה ומעתה, וסי' מז בסופו. חקרי הלכות ד כא, ב.

יז) ב"ק שם. טור ושו"ע שם ס"ב וסי' שמח ס"א. וראה גם לקמן שם. לעיל הל' מציאה ופקדון סכ"ח (שליחות יד).

יח) כיון שאינו אונסו על ממון זה, כדלעיל הל' הלואה סל"ב, ולקמן שם. וראה פתחי חושן הל' גנבה פ"א ס"ק כב. אמרי יעקב ביאורים ד"ה ואפילו. ולענין הצלת ממונו בממון חברו, ראה לקמן הל' שאלה ושכירות ס"ו.

יט) ברייתא סא, רע"ב. וכדלקמן בסמוך וס"ג.

כ) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה רמ"א שם ס"ג. לעיל או"ח סי' שכח סי"ט (במאכלות אסורות). סי' תקז קו"א ס"ק ד ד"ה כתב (לענין הנאה).

כא) ברייתא ב"מ סא, רע"ב. טור ושו"ע סי' שמח ס"א.

כב) רש"י שם ד"ה על מנת. לבוש שם ס"א. סמ"ע שם ס"ק ג.

כג) טור סי' שנט ס"ג. ש"ך שם ס"ק ד. וראה גם לקמן הל' שאלה ושכירות ס"ז (לענין העומד לשכר).

כד) רא"ש שם. טור ושו"ע שם ס"ב. וראה קובץ יגדיל תורה (נ.י.) כב ע' תרו.

כה) משנה עירובין פא, א. טור שם. סמ"ע שם ס"ק ח.

כו) ויקרא יט, יא.

כז) ש"ך שם ס"ק ג.

כח) עיין רש"י ותוס' ב"ק עט ע"ב ד"ה וכיון, ודו"ק.