ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תסח

ב"ה, י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' אייר, הנכתב זו פעם הראשונה כדרישת נשיאנו הק' במצב רוח של בטחון, וכאמתית מדת הבטחון, המבואר בכ"מ שבוטחים בהשי"ת שימלא כל הצטרכות כפשוטם בגשמיות מבלי הבט, אף אם לפעמים ע"פ החשבון אין זה מגיע, ויה"ר שימשיך לכתוב תמיד במצב רוח כהנ"ל שזה גופא ירבה בהבשו"ט בטוב הנראה והנגלה בתוכן מכתבו.

כבקשתו אזכיר את מרת... תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לאריכות ימים ושנים טובות, ולפלא שאינו מזכיר באיזה אופן נסתדרה, כן לפלא עוד יותר שאינו כותב דבר ע"ד ההתועדויות דחדש ניסן העבר, וכן לא ע"ד הפעולות בתוככי נשי חב"ד, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בברכה להסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד בקרוב ממש.