ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצ

ב"ה, י"ח אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יעקב

שי'

וזוגתו מרת רחל תחי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק והקודם לו, הנה נהניתי מהשיעור שלומד עם בחורים מדי שבת בשבתו, ובלי נדר אזכיר שמותיהם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת רצון, להמצטרך להם בכלל ולהוספה בשיעורים בורת הנגלה ובתורת החסידות, שעי"ז יתוסף בברכות השי"ת והצלחתו בהמצטרך להם.

בשאלתו בפירוש הנפש החיונית, הנה בכלל הכוונה בנפש החיונית להנפש שאודותה מדובר בפרק א' דתניא שמתחלקת לנפש השכלית ונפש הבהמית, יעיין בזה בהערות לתניא עמדו פ"א ובהמקומות שנסמנו שם.

בהנוגע לאותם מהנ"ל שהולכים לצבע בעוד חצי שנה, ורצונם בקשר עם זה, הנה כיון שהוא בעוד חצי שנה עדיין מוקדם זה.

בנוגע להשגת ספרי תניא וספרי לימוד בכלל בזול, הנה יפנה בזה לצעירי אגודת חב"ד, כי אין להכפיל הענינים, ומכמה טעמים צריכים לרכזם, והוא יהי' הממוצע והב"כ דצעירי אגו"ח בהנוגע להנ"ל.

כבקשתו אזכיר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע במיוחד את בנם יוסף יצחק שליט"א, ושמא מילתא היא, ויה"ר מהשי"ת שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן, ויגדלוהו עם שאר ילדיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכת הצלחה.

ג'תצ

מוה"ר יעקב שי': פלס.