ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנז

ב"ה, ט"ו סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' ניסן, ומובן אשר מה שכתבתי במכתבי הקודם שנכון להשתמט מבדיקת פנים, הנה זהו רק בימי עיבור ואינו שייך לפניו ולאחרי ההולדה.

במה שכותב שאינו יכול לקחת עוד עבודה בכרם חב"ד מפני מצב הפרנסה, הנה כבר כתבתי לכמה אנשים מאנ"ש שהעבודה בכפר חב"ד הוא לא שעושים הם טובה לכ"ק נשיאנו הק', אלא בעיקר הוא שעושים טובה לעצמם, ולא רק בעניני עולם הבא אלא גם בעניני עולם הזה בבריאות ובפרנסה, ובמילא אם נמצאים במצב שהבריאות או הפרנסה אינם כדבעי ח"ו, אחת הסגולות להטבתם הוא הוספה בעבות כרם חב"ד, ולא לאמר שלאחר שתכיר הנה"ב התועלת, אזי יקחו התרופה להמצב ופשוט, והוא ע"ד מאמר רז"ל מלח ממון חסר, ויה"ר מהשי"ת שיוקלטו דברי הנ"ל אצלו ע"מ לעשות, ויהי' טופח ע"מ להטפיח גם בחבריו בזה.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ולפרנסה.

ג'תקנז

מה שכתבתי: לעיל אגרת ג'תמו.