ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקסט

ב"ה, י"ט סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו כותב שמסתפק מצד ההלכה אם מותר לשנות נוסח התפלה לנוסח אר"י, וכנראה כוונתו נוסח אשכנז לנוסח אר"י.

והנה מעשה רב אשר אלפים ורבבות מבני ישראל בדורותה ראשונים של תלמידי הבעש"ט ותלמידי תלמידיו החליפו נוסח תפלתם באופן כזה, והנמוקים ע"פ הלכה ימצא בשו"ת מנחת אלעזר חלק א' סימן י"א ובשו"ת פרי השדה חלק ב', והמסקנא אשר מותר לשנות לספרד ואר"י ולא להיפך, ומובארים שם המקומות אשר שקו"ט בזה, ובד"א אשר השינוי יהי' ע"מ להתפלל מכאן ולהבא בקביעות בו אבל לא באקראי.

ב) בשאלתו סדר ואופן לימוד תורת החסידות, הנה מובן שזה תלוי בתכונת נפש הלומד כשרונותיו ונטיותיו, ולכן יפרש שיחתו מלפני זני אנ"ש הנמצאים בירושלים עיה"ק ת"ו, והם יורוהו, ובכלל הרי יש להתחיל בתניא חלק ג' אח"כ חלק ב' ואח"כ חלק א', דורישם מסוימים בספר דרך מצותיך ועוד.

והעיקר והיסוד בכל הנ"ל הוא כמו בכללות קבלת התורה הקדמת נעשה לנשמע, אפילו בלימוד התורה עצמה, כוונתו שאף שישנם עינים שאינם מובנים או שגם מוקשים לו, בכל זה, לומדים בבטחון גמור שלאחר זמן יזכה גם הוא להבנה והשגה, וה"ה גם בלימוד תורת החסידות פנימיות התורה, נשמתא דאורייתא בלשון הזהר, ועוד ביתר שאת וביתר עז, כיון שבזמננו אלה היצה"ר מנגד ביותר דוקא ללימוד פנימיות התורה, וכמבואר בקונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע.

בטח נזהר בטבילת עזרא ושומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תקסט

לשנות נוסח התפלה: ראה גם לעיל אגרת ג'ת. ובהנסמן בהערות שם.

הקדמת נעשה לנשמע: ראה גם לעיל אגרת ג'תקנ, ובהנסמן בהערות שם.