ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשז

ב"ה, י"ב מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מצום החמישי יהפך בקרוב לששון ולשמחה, ונהניתי ממ"ש שחזר המאמר ציון במשפט תפדה שבלקו"ת, ונפגשו מחשבותינו יחד, כיון שבאותו שבת עצמו אלא שבצהרים עשיתי כהנ"ל, ובמשך איזה ימים נדפס המאמר עם הגהות אדמו"ר הצ"צ ומסוגר בזה. ויה"ר שיקוים בקרוב ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה ברוחניות, שזה עצמו הוא הכנה וכלי לקיום כפשוטו, ולמטה מעשרה טפחים.

בברכה.

ג'תשז

מוה"ר אפרים אליעזר: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תכו, ובהנסמן בהערות שם.