ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תתקצו

ב"ה, אדר"ח טבת, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מכ"א וכ"ד כסלו עם המוסגר בהם...אם יש לצרף עוד שם להשם הנקרא תו"ת או אחי תמימים.

הרי כיון ששמות אלו העיקרים נקבעו ע"י נשיאנו הק' ולמרות שנמצאו כבר עשיריות ישיבות, לא נשמע עוד אף במקום אחד שיצרפו עוד שמות, תמיהני למה לפב"פ להיות המתחיל בשינוי זה, ובפרט שהרי אפשר לקרות השם, ישראל, על איזה ענינים אחרים, כמו על הספרים או הבנין וכיו"ב, וביחוד שהרי ידוע ג"כ ע"פ נגלה שצירוף שני שמות על נושא אחד, אין הענין שכל אחד מהם נשאר גם בפני עצמו, אלא ששניהם יחד מהווים שם חדש (כדמוכח גם מענין השמות דכלה וחמותה המובא בשו"ת צמח צדק אבה"ע סוף חלק א).

בברכה לבשו"ט בכל האמור.