ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'דש

[ז' אייר תשט"ז]

ישיבה, לוד.

במענה לשאלתם יתחילו במרץ בבנין החדש של הישיבה ובשאר הבנינים בכפר.

המגבית על שם המוסדות שלמדו בהם הנרצחים הי"ד להתפתחותם וכו'. בהתאמה עם המשרדים המתאימים יש לסדר שהתלמידים ילונו בפרדס בשמירה.

בברכה,

מנחם שנאורסאהן

ד'דש

בכפר: ראה לעיל חי"ב ד'לז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'שיט. ד'שפה.

הנרצחים: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.