ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'רפז

ב"ה, ד' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ה ניסן עם הקטע המוסגר בו, ומה שכותב שכנראה פירשתי דבריו שמתענה עד חצות לילה, לא כן הוא, שהבנתי שמתענה עד חצות היום, ובכל זה לא זוהי דרך החסידות וכמו שכתבתי לו במכתבי הקודם, וגם כתבתי במה אפשר להחליף התעניות ואדרבה וכו' ותקותי שיתנהג כן ויהי' בהצלחה. מובן אשר האמור לעיל אודות התעניות הוא רק בתעניות שרוצים להוסיף על דעת עצמו ולא התעניות שמצווים בהם בשולחן ערוך, ופשוט.

במה שכותב אודות הרב גולדשמיד שי', הנה עד כמה שנחוץ ונכון ללמוד תורת החסידות עם אחד בתור רב, הנה נחוץ ועוד יותר למצוא אחדים ועכ"פ אחד שיכול להסתדר עמדו בלימוד בתור חבר, ועל כל פנים תלמיד חבר, וכדיוק חכמנו ז"ל במשנה, עשה לך רב וקנה לך חבר, היינו שלרכוש חבר צריך להיות על דרך קני' שבא על ידי בזבוז ממון, וכן נחוץ לבזבז כחות ובלבד לרכוש חבר. בהזדמנות אפנה, גם להרב גולדשמיד שי' אבל ביחד עם זה הנה נכון במאד מאד שימצא חבר ע"ד הנ"ל, ואז תתרבה ההצלחה בלימודו.

לפלא שאינו כותב במה מתעסקת זוגתו תחי' ואשר ממשיכה בשטח החינוך הכשר, ויה"ר שתצליח להחדיר יראת שמים אמיתית בהתלמיד'.

בברכה להצלחה בכל האמור לעיל, ולבשורות טובות בהנוגע לעצמו לזוגתו ולכל המשפחה שיחיו.

ד'רפז

שמתענה עד חצות: לעיל חי"ב אגרת ד'קצו.