ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שיא

ב"ה, ח' אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק בו כותב בהנוגע לסדר קביעות המזוזה במה ששמע מפי כ"ק אדמו"ר נ"ע, ות"ח ת"ח על הפרטיות שבה, וכיון שלפעמים נזכרים כעבור זמן עוד פרטים, בטח אם יעלה בזכרונו עוד בהנוגע לזה, יודיעני ות"ח מראש...

בודאי למותר לעורר את כאו"א מאנ"ש אשר המאורע העבר ל"ע ול"ע צריך לגלות בהם כחות הנעלמים אשר בהם גדולה ההתקשרות עם רבותנו נשיאנו הק' ובמילא יוסיפו כל אחד ואחת ככל יכולתו בהתפתחות מוסדות חב"ד אשר באה"ק ת"ו ודוקא במקומם עתה, וכמובן ממאמרי רבנו הזקן, רבנו האמצעי, והצמח צדק הידועים ומוסג"פ העתק ממ"ש לאחד כו' אשר אפשר יענין גם את כת"ר, ומובן שלא לדרשא קאתינא, אלא שתקותי שגם הוא ינצל כל השפעתו בכיון האמור.

בברכה לבשר טוב בכל הנ"ל.

ד'שיא

מו"ה יעקב: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'רנא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תמג. ד'תקצז.

סדר קביעות המזוזה: ראה לעיל שם.

בהמשך לזה ראה לקמן אגרת ד'תמג.

המאורע העבר: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.

וכמובן ממאמרי: ראה לעיל אגרת ד'שז, ובהנסמן בהערות שם.