ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכז

[י"ד אייר, תשט"ז]

לאחרי ההפסק - נתקבל מכתבו מי"א אייר מבשר טוב מהטבת מצב בריאותו. ויה"ר עס זאל גיין פון גוט צו נאך בעסער, ולא רק בענינים הגשמים אלא גם בענינים הרוחניים, אף שאינו מזכיר עד"ז במכתבו זה. ומובן שבזה נכללות גם הפעולות בהנוגע להזולת, ובפרט בימי הסגולה מועדים ורגלים ויומי דפגרא הבאים לקראתנו לשלום.

הנוסח שמסגיר במכתבו, בכלל נכון הוא, אלא שצ"ע אולי כדאי להחליף הלשון ערב יוכ"פ בלשון ערב יום הקדוש, כיון שזהו סימן טוב יותר (עיין כתובות קג, ב).

ד'שכז

הנוסח: ממצבה של א' שנפטר בערב יוהכ"פ.