ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שכח

ב"ה, י"ד אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה סעדי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' אייר, ולפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד הכנות מתאימות ליום הל"ג בעומר הבע"ל, שבכלל ידוע יחס המיוחד של אחינו הספרדים לרשב"י וכו'. והרי בשנה זו חל ביום שפנוים הנערים מלימודי חול וכו'. ותקותי שעכ"פ בפועל ינצלו את היום כדבעי, וכן יתדברו ביניהם בכגון דא בהנוגע לזמן מ"ת הבע"ל. והשי"ת יצליחו להגדיל תורה ולהאדירה וכמ"ש לאחד שענין זה (דיגדיל תורה ויאדיר) הוא שייך ומקומו בעומק תחת ועד עומק רום. וכדמוכח גם בנגלה דתורה מזה שהרמב"ם הביא כתוב זה למלמד תינוקות (בידו החזקה הלכות ת"ת ספ"ב), ומובא ג"כ בענין תורה שלמעלה ממעשה (חולין סו, ב).

בברכת הצלחה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ד'שכח

מו"ה סעדי': ליברוב, צפרו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קכא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תסה. ד'תקפט.

וכמ"ש לאחד: ראה לעיל ח"י אגרת ג'קעה, ובהנסמן בהערות שם.