ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמה

ב"ה, י"ח אייר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמה שכותב אודות בנו שליט"א שלא תמיד שומע לדבריו, הנה בכגון דא לפעמים רבות מועילים דברי ידידים יותר מאשר דברי ידידים וקרובים גם יחד, ובטח יכול למצוא אנשים בעלי השפעה על בנו שידברו עם בנו אודות הענין שכותב פעם ופעמים ופעמים רבות, ויה"ר שיצליחו, ועוד והוא העיקר שעליו להשתדל להשפיע בסביבתו שיהיו אידן אן פשרות, ואצ"ל שלא יסתפקו בהנהגה של פיפטי פיפטי, וה' יראה ללבב שמשתדל בכל כחו בזולתו שיתנהג מתאים לרצון העליון, ואז במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה ישולם לו בהנוגע לבניו ובני בניו שליט"א.

כהוראתו נמסרה נדבתו למוסדות חינוך על טהרת הקדש אשר בכפר חב"ד

שבארצנו הק' תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, ואשרי שלוקח חלק להעמיד שומר האמיתי על ארצנו הק' ותושבי', ובלישנא דקרא, ה' יבנה בית וה' ישמר עיר (שאז דוקא יש תועלת בבנינים של בו"ד ובשומר בו"ד - תהלים קכ"ז), וכמבואר בארוכה ע"י ר' אבא בר כהנא ור' אמי ור' אסי, בפתיחתא במד"ר לאיכה רבתי, ויה"ר שבמהרה נזכה לביאת גואל צדק בחסד וברחמים.

בברכה.

ד'שמה

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 435.

בכפר חב"ד... שומר: ראה לעיל אגרת ד'רפא, ובהנסמן בהערות שם.