ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שמז

ב"ה, י"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס וכו' הרש"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מז' וח' אייר:

תמהתי ביותר במה שכותב בהנוגע למכתבי, שכיון שלא הי' כתוב בו למי נכתב, מצאו מקום לפירושים - פירושים שאינם הולמים את המכתב כלל וכלל, ב) אשר נשללו והופרכו מתוכן המכתב, ג) לא סמכתי על זה והדגשתי הדבר בסיום המכתב, בשלילת שתי הנקודות שמזכיר.

א) אי אפשר הדבר שרציתי לפגוע בכבודו של זה שכתבתי אליו, כיון שתוכן מכתבי מוכיח ההיפך הגמור - בהכתוב שם בפירוש מרז"ל ותיבת עשירים. ולא עוד - בסיום המכתב ציינתי להוריות י"א סע"א, ששם המדובר ברבנו הקדוש, שאין עליו התואר נשיא המדובר. והאומנם חושדים אותי ביחס בלתי הגון ח"ו כלפי רבנו הקדוש?

ב) במה שכותב אודות המדינה - הנה בכל המכתב אינו מדובר עד"ז כלל וכלל.

ובסיום בפירוש הדגשתי: בקשר עם עם בנ"י בעת אשר... בנ"י "דווים דחופים... עליהם" הבאה לקוחה מדברי רז"ל (יבמות מז, א) אשר בודאי לא נעלם מכת"ר, ונוגע לדינא בפסקי השו"ע ולא נשמע שמי שהוא יאמר אשר עתה בטל דין זה. וקבלת גרים - תוכיח.

ג) במ"ש שפב"פ נקרא בשם נשיא של מפלגה פלונית או סוג אנשים פלוני - לפלא הערתו בזה, כיון שלשלול קושיא זו, העתקתי בסיום מכתבי: לא נשיא שבט כו'.

דרך אגב, מזה ג"כ ראי' שאין כאן זלזול בכבודו של מי שהוא כי המדובר שם בנחשון בן עמינדב ראשון לנשיאים וכו'.

וחלוק תוכן תואר נשיא בנדון דידן, שמשתמשים בו מכבר ובתוכן מסוים, בתוכן הקשור ברעיון המשיחי -

בקורת רוח קראתי בעתונים כאן, אשר בהקונגרס שהתאסף עתה בירושת"ו, הכריזו מעל הבימה, אשר פשיטא שעדיין לא נתגשם החזיון המשיחי, ואין זה ביאת המשיח וכו' ואיש לא מיחה נגד זה ואילו זכינו היו החרדים לדבר ה' מוצאים בנפשם די אומץ לאמר את זה, כשמונה שנים מלפנים, וכמה מהצרות שאירעו את בנ"י מאז ועד עתה, לא היו באים כלל או היו באים במיעוט עכ"פ. והצרה היותר גדולה - בלבול המוח של כמה מאחב"י ובעיקר מבין הנוער.

כל האמור הוא, לדעתי כל כך פשוט עד שמתחילה ספק הי' אצלי אם לענות בשלילת הפירושים, כי לכאורה רק ביאור אחד ישנו לחשד מוזר האמור כו', וא"כ מה יועיל המענה. ומה שהכריעני לכתוב, הוא - נוסף על מאמר רז"ל שצריך לדון כ"א לכף זכות, ואפשר שמאלו הבאים בטענה, נדמה להם שיש איזה מקום לחשדים האמורים -

העיקר מפני תמהוני וגם צערי שרציתי להביעו,

ואם ימצא לנכון בקשתי שגם ימסור עד"ז,

והוא שבמכתבי בן שני עמודים גדולים לפי ערך, שתוכנו ועקרו -

צעקת הלב בקלא פנימאה דלא אשתמע בחוץ על אלפים ורבבות מבני ישראל אשר בשנים ספורות האחרונות עזבו תורת אלקים חיים ומצותי', ודוקא מעת דרכם על אדמת קודש ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וברובם המכריע הם מהנוער - עתידו של עם בנ"י.

ואפילו את"ל שאין כל כפי' בדבר כלל ואפילו לא בעקיפין

הרי המאבד עצמו לדעת - גם כן נוקטים בכל האמצעים למנעו מזה ולהפריע בעדו.

והנקודה היחידה אשר מזכיר כת"ר במכתבו אלי ואשר כנראה אודותה לבד נדבר אתו - הוא ענין השמטת שם התואר!

דא"ג מכתבי נשלח במעטפה, ועל המעטפה כתוב גם שם התואר President ולו הי' יסוד לחששות האמורים, לא היתה המעטפה כתובה ככה. ובפרט שברירה פשוטה היתה בידי להניח המכתב במעטפה ע"ש ידידנו שי' ולבקשם למסור המכתב פא"פ.

והחילוק מובן, שבתואר פרעזידענט אין בו החשש לתוכן הנ"ל שלי. ואליבא דאמת - יותר מחשש, ע"פ מה שראיתי תגובת הנוער על התואר נשיא בנידון זה.

כדי לשלול גם קושיות מוזרות, הנני לתרץ עוד נקודה: מפני מה לא נשתמשתי בשם פרעזידענט בפנים המכתב.

והוא פשוט: העדר כתיבת תואר הוא "ענין" שלי, ובפרט שכמה ישנם מהכותבים בלשון הקודש שמשמיטים התוארים לגמרי, בכדי שלא לבייש את מי שאין לו, משא"כ שינוי תואר - הרי זה התערבות גם בענינים של הזולת. וגם זה פשוט לדידי, וחבל על הזמן להסיר קושיות שאין להם יסוד, אלא שכל זה כדאי לי באם יגרום לאיזה פעולה בהנוגע לתוכנו האמיתי של מכתבי.

בכבוד וברכה לבשו"ט.

ד'שמז

הרש"י: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שי, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: דלעיל חי"ב ד'רכו.