ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שסא

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שלום דובער שי'

שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו מיום הבהיר הילולא דרשב"י, ונהניתי לקרות בו שלומד עם כתה כפי מסורת אבותינו הק' קמ"ץ אל"ף א, וכידוע קדושת האותיות והנקודות שהם למשה מסיני, וכמובן ופשוט בזהר ובתקו"ז בכמה מקומות, ולא רק האותיות ונקודות עצמן אלא אפילו שמותיהם, וכמובא שם ששמות הנקודות הם ראשי תיבות שמות מלאכים וכו'...

בברכה.

ד'שסא

מו"ה שלום דובער שי': רסקין, לונדון. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ח ב'תכא.

קדושת האותיות: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'שפו, ובהנסמן בהערות שם.