ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'שצ

ב"ה, כ"ט אייר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הבהיר הילולא דרשב"י. - הנה ת"ל אשר סו"ס בא לפועל הענין דלקיחת שתילים וכפי המכתב שקבלתי עתה מאה"ק ת"ו כבר נטעו אותם, אף שעדיין איני יודע עד"ז בפרטיות הדרושה, ואתענין לדעת מצדו באיזה אופן סגרו וחתמו על השתילים או שלחום ע"י הבי דואר וכיו"ב וכו'.

לפלא שע"ד עניני העיר אינו כותב כלום מלבד שתי המלות הכל שלום אשר הורגלו כזה לכתוב גם ע"ד מצב דהעדר פעולות או באופן נעלה יותר כשהוא כדבעי בהקו דסור מרע אף שאין נעשה בהקו דועשה טוב, ועיין תניא פרק ל' ומה לי בחי' סור מרע ומה לי בחי' ועשה טוב הכל היא מצות המלך הקדוש יחיד ומיוחד ב"ה.

וכיון דאתאן להכא, באתי על עוד ענין שכנראה גם לא הותחל עד"ז והוא הפעולה בין הנשים, ומוסג"פ העתק מאחד ממכתבי בזה, והרי עתה הם ימי סגולה וכמבואר גם במכתבי זה, והאריכות בזה אך למותר.

בפ"ש כל אנ"ש ובברכה לבשו"ט בכל האמור ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ד'שצ

מו"ה מרדכי: פרלוב, מילנו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקסט, ובהנסמן בהערות שם.

דלקיחת שתילים: מאתרוגי קלבריה. ראה לעיל אגרת ד'שלז, ובהנסמן בהערות שם.