ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תנד

[ט"ו סיון, תשט"ז]

נעם לי לקבל מכתבו מעשרה בסיון, בו כותב אודות מלאכתו בקודש לימוד תורתינו תורת חיים לתלמידים מקשיבים לימוד חדור ביראת שמים, ואשר כבר רואים פירות בעמלם, ובטח בהזדמנות הבאה יפרט יותר בהנוגע להחדרת היראת שמים שמזכיר זה במכתבו רק באותיות כלליות, בה בשעה שדוקא על ידי יראתו הקודמת לחכמתו חכמת התלמיד מתקיימת, ובפרט בתקופתינו זאת בלבול המוחות, ושמסלפים דברי תורה על סמך שיטה דכח דהיתרא עדיף, ולהתיר לא רק שלשה דברים בבת אחת אלא וכו', שכל זה מכריח הלימוד המביא ליראה את ד' והלימוד בזה הכרח לא רק בתחילת הלימוד ובשעה קלה ובאופן של שיחה אלא שמוכרח שיכניסו זה בסדרי הישיבה, שכל אחד מהתלמידים מחוייב בם שעה קבועה בכל יום ובהשגחה מעולה בזה, וכנראה במוחש החיונית של הענין.

ובמה שכותב אודות ענינו הפרטי צריך הי' לבדוק את התפילין שלו, ואשר זוגתו תחי' תפריש לצדקה בכל יום חול של שני וחמישי בבקר איזה פרוטות לצדקה, קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת ועיו"ט ולצדקה הקשורה במוסד חינוך בנ"י על טהרת הק' דווקא וע"י חיזוק הבטחון בבורא עולם ימלאו משאלות לבבם לטובה בזחו"ק.

מטובו לפרוש בשלום... ואתעניין לדעת מפעולותיו הטובות להרמת קרן ישראל סבא המוכרח בכל מקום, ובפרט בארץ אשר עיני ד' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ד'תנד

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 401.