ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תסז

ב"ה, כ' סיון, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' סיון. הנה יה"ר שתכה"י יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בעניניו הפרטים וגם בעבודתו להחזקת היהדות והפצתה ובהפצת המעינות ביחוד, וכבר מבואר בכ"מ שהא בהא תליא.

בודאי כבר נתקבל המענה שלי להמתעסקים דבית ספר וסמינר לבנות בכפר חב"ד, ובטח למותר לעורר את כל אנ"ש שעל כל אחד הזכות והחובה לסייע בהתפתחות מוסד זה בתוך שאר המוסדות אשר בכפר חב"ד, וכן תקותי שלמותר לעוררו ע"ד ההכרח הגמור בהתפתחות מסגרת נשי ובנות חב"ד אשר בכפר חב"ד, ואשרי חלקם של כל אלו בגשמיות וברוחניות המשתדלים ופועלים בזה, ויה"ר שיבשר טוב ובפרטיות הדרושה בכל האמור.

בברכה, ות"ח על מסרו כהנ"ל לכ"א ואחת.

ד'תסז

מו"ה דוד: בראוומן, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תה, ובהנסמן בהערות שם.

המענה שלי: דלעיל ד'תנא.