ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקיט

ב"ה, ט' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב על שמקטנותו התרועע עם נער אחד יתום, אבל אח"כ גבה טורא ביניהו והנ"ל נתרחק מהסביבה החרדית בה נתחנכו ונתגדלו וכו', ויודע שעתה מסתובב הוא בסביבה חפשית, ומתייעץ בעצמו איך להשפיע עליו וכו'.

ופלא הקור רוח בו נכתב כל הנ"ל, אף שהדבר נוגע בהצלת נפש אחת מישראל לחיי העולם הבא וגם לחיי העולם הזה, וגודל ענין כזה אין צריך ביאור, ומובן ופשוט שבהקדם האפשרי עליו להתחיל בהשפעה על האמור באופן הכי יעיל אשר לא כל האישים והמצבים שוים בזה כמובן, אבל בודאי כשיתייעץ בזה עם אלו הנמצאים על אתר והמכירים בתנאי המצב ויטכסו עצה ויקוים כמ"ש ותשועה ברוב יועץ, וההקדם בכל זה ישובח וגם מוכרח, כיון שכל רגע וכל יום הם אבדה שאינה חוזרת, וכבר ידוע פסק תוה"ק לעולם יראה עצמו שקול וכל העולם כולו שקול וע"י ענין אחד יכול להכריע עצמו וכל העולם לכף זכות וכו' ובהתבוננות קלה שההכרעה יכולה להיות ממש ברגע ודוחה הפעולה מאיזה סיבה שתהי', הרי תסמרנה שערות הראש מהתוצאות האפשריות מדיחוי זה, והאריכות בזה אך למותר, ויהי רצון שכאמור יתחיל תיכף בפעולה ההתחלה עכ"פ ויהי' בהצלחה.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, וישמור אותם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר