ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלט

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' תמוז.

בשאלתו אם יעשה גם בשנה זו בחינוך ילדים בימי החופש מטעם צעירי אגו"ח.

נכון הדבר במאד מאד. ובפרט אשר בימי החופש אפשר להחדיר בהילדים עניני תורה ומצות ויראת שמים - בקל יותר, כיון שאין לימודי חול מבלבלים, וק"ל. וכבר שכרו מבואר בכמה מקומות. וכללותו, אשר נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

ובפרט ע"פ הפתגם הידוע של הבעש"ט אשר אהבתו של בורא עולם ומנהיגו לכל אחד ואחת מישראל היא באין ערוך גדולה מאהבת הורים לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם, שמזה מובן השכר הניתן להעוסק בזה והמשתדל בטוב האמיתי של בן ובת ישראל, היינו הדרכתם בדרך התורה והמצוה.

בשאלתו בהנוגע לשידוך, נכון הדבר שיתענין בזה. וזכות התעסקותו בהאמור בסעיף הנ"ל - יעמוד לו להצליח גם בזה.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ד'תקלט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 407.

הפתגם: ראה גם לעיל חי"ב אגרות ג'תתקלח. ד'קמה.