ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תשכה

ב"ה, מוצש"ק פ' נצו"י, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

תקותי חזקה אשר הוטב מצב בריאותך, ומיוסד על מאמר רז"ל התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, בודאי ממלא אתה אחרי הוראות הרופאים, לא לבד בעניני רפואה כפשוטה, אלא גם בנוגע לאכילה ושתי' אשר גם זה בכלל רפואה. ואין להחמיר בזה כיון שחומרא זו קולא היא, שהרי נצטוה כל אחד מישראל על שמירת הגוף ובריאותו, ודבר המותר על פי שולחן ערוך מפני שהוא נצטוה על זה מהרופא צריך להחמיר ולקיים הציווי. ובפרט על פי המובא פתגם רבינו הזקן מען האט גאר קיין השגה ניט ווי עס איז טייער ביי השי"ת דער גוף פון א אידען.

ולכן אותם המאכלים והמשקים אשר הרופא אומר שעליך לאכול אותם ורב מורה הוראה מתירם, על פי זה צריך אתה לאוכלם און זאל זיין צו געזונט בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור, ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

ד'תשכה

פתגם: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קסו, ובהנסמן בהערות שם.