ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'סו

ב"ה, ה' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... דעתי ברורה, שההשתתפות בקואוליציא (ועאכו"כ שז.א. במשרת מיניסטר המביא לפועל דבר עבירה כו') אסורה בהחלט ע"פ שו"ע. וענין דעבירה נמצא ברוב משרדי המיניסטריום ואולי גם בכולם. ולכל לראש במשרד הדתות, לשון רבים, ששם איסורי ע"ז ממש. ונגדל פי כמה כאשר חותם על הפקודה איש מניח תפילין, שזוהי הצהרה נוספת שיש לשתף ר"ל וכו'.

פשוטה הקושיא שישאלו, שהרי דוקא במשרד זה תלוי' ההענקה לכמה עניני דת ישראל, אבל פשיטא שאין לעשות מסחר במצות ועבירות בכלל, ומי יאמר באחת מהשלש והראשונה שבהן - ע"ז כפשוטה, שלא היתה כזאת מעת שאנשי כנה"ג בטלוה, ובפרט לעשות הענין בשם כלל ישראל.

כוונתי בכתבי האמור (שבטח חושדני בה, והוא חשד מבוסס), שבאם ביד כת"ר למנוע הנ"ל - והרי אה"ק מורגלת בנסים - תבוא עליו ברכה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ז'סו

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקכה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'צד. ז'קצט. ז'רסה. ז'רפב. ז'שכט. ז'שלג. ז'שנו. ז'שצט. ז'תכב.

דעתי ברורה: בהמשך לזה - לקמן אגרת ז'צד.